Home

Artikel 250 Wetboek van Strafrecht

Wetboek van Strafrecht Artikel 250 1 Wordt gestraft: 1 met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie, hij die het plegen van ontucht door zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderj Art. 250 lid 1 Sr - Artikel 250 lid 1 Wetboek van Strafrecht - 1. Wordt gestraft:1°. met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie, hij die het plegen van ontucht door zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte met een.

1 Aan degene die bij rechterlijke uitspraak wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld tot een straf of aan wie bij rechterlijke uitspraak een maatregel of een last als bedoeld in artikel 37 wordt opgelegd, of waarbij door de rechter bij de strafoplegging rekening is gehouden met een strafbaar feit, waarvan in de dagvaarding is meegedeeld dat het door de verdachte is erkend en ter kennis van de rechtbank wordt gebracht dan wel jegens wie een strafbeschikking wordt uitgevaardigd, kan de. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op de vreemdeling die in Nederland een vaste woon- of verblijfplaats heeft en zich buiten Nederland schuldig maakt aan een der misdrijven omschreven in de artikelen 240b, 242 tot en met 250 en 273f, voor zover het feit is gepleegd ten aanzien van een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel aan een der misdrijven omschreven in de artikelen 300 tot en met 303, voor zover het feit oplevert genitale verminking van een. Tweede afdeling Toepassing van de artikelen 38b, 38c, 38i, 38k of 38la, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht (Artikelen 509j-509n) Artikel 509j Artikel 509

Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht Artikel 250

 1. De artikelen 240b en 242 tot en met 250, voor zover gepleegd ten aanzien van iemand onder de 18, gelden ook voor Nederlanders en inwoners van Nederland die het misdrijf buiten Nederland plegen, zoals bij sekstoerisme. Artikel 453 van Wetboek van Strafrecht vermeldt daarnaast no
 2. 1. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt,.
 3. Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (in de rechtspraak vaak afgekort tot Sr of WvSr) vormt samen met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht.Daarnaast staan er misdrijven en overtredingen in bijzondere wetten, zoals de Wegenverkeerswet 1994, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie, de Wet op de economische delicten en de Arbeidsomstandighedenwet
 4. 1°. hij die, gebruik makende van een technisch hulpmiddel waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, aanwezig in een woning of op een andere niet voor het publiek toegankelijke plaats, een afbeelding vervaardigt

Het Wetboek van Strafrecht van Suriname ligt vervat in de wet van 14 oktober 1910, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafrecht voor Suriname (G.B. 1911 no. 1),waarin in de loop der tijd verschillende wijzigingen zijn aangebracht.. Het wetboek bevat in een Eerste Boek bepalingen betreffende het algemeen strafrecht, in een Tweede Boek bepalingen van bijzonder strafrecht, betreffende. Uitvoering van wettelijk voorschrift (art. 42 Wetboek van Strafrecht): Als iemand een feit pleegt in de uitvoering van een wettelijk voorschrift, is hij niet strafbaar. Ambtelijk bevel (art. 43 lid 1 Wetboek van Strafrecht): Bijvoorbeeld iemand die op aanwijzing van een politieagent over de vluchtstrook moet rijden Artikel 250. 1. De verkoop geschiedt in het openbaar naar de plaatselijke gewoonten en op de gebruikelijke voorwaarden. 2. Bestaat het pand uit goederen die op een markt of beurs verhandelbaar zijn, dan kan de verkoop geschieden op een markt door tussenkomst van een tussenpersoon in het vak of ter beurze door die van een bevoegde tussenpersoon.

Art. 250 lid 1 Sr - Artikel 250 lid 1 Wetboek van ..

Wetboek van Strafrecht. Artikel 255. Artikel 255. Hij die opzettelijk iemand tot wiens onderhoud, verpleging of verzorging hij krachtens wet of overeenkomst verplicht is, in een hulpeloze toestand brengt of laat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Gezien artikel 439, n°. 2, van het Wetboek van Strafrecht;. Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, Onzen Minister van Oorlog en Onzen Minister van Marine, van den 28sten Februari 1888, afdeeling 2a, n°. 114, van den 8sten Maart 1888, 1ste afdeeling, n. Kamerstuk 1994-1995, 23682 nr. 250a: Wijziging van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht (i.v.

Wetboek van Strafrecht. WET van 14 oktober 1910, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafrecht voor Suriname (G.B. 1911 no. 1), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1915 no. 75, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden. Artikel 250 1. Hij die met iemand die wel de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt ontuchtige handelingen pleegt, die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zestien jaren. 2 Artikel 248bis van het Wetboek van Strafrecht · Defense of Marriage Act · Federal Marriage Amendment · Homoadoptie · Instructie inzake de criteria om roepingen te beoordelen van personen met homoseksuele neigingen met het oog op hun toelating tot het seminarie en de Heilige Wijdingen · Jogjakarta-beginselen · Paragraaf 175 · Proposition 8 · Russische anti-homopropagandawet · Sectie 28. 33 816 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke 248d, 248e, 250, 273f, 317, eerste lid In het eerste lid wordt «in artikel 14c, 38v of 77z van het Wetboek van Strafrecht.

wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafrecht - BWBR000185

247 tot en met 250, 273f, 284 en 285c, voor zover gepleegd tegen een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, de artikelen 300 tot en met 303, voor zover het feit oplevert genitale verminking van een persoon van het vrouwelijke geslacht die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel het misdrijf, omschreven in artikel 302, voor zover het feit. Art. 123bis. <W 19-07-1934, art. 1> Onverminderd de toepassing van artikel 1 van de wet van 7 juli 1875 en van de artikelen 66 en 67 van dit wetboek, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot (drie jaar) en met geldboete van vijftig [euro] tot duizend [euro] : <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002> <W 10-12-1937. Art. 231 Sr - Artikel 231 Wetboek van Strafrecht - Artikel 231 1. Hij die een reisdocument, een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht of een ander identiteitsbewijs dat afgegeven is door een dienst of organisatie van vitaal of nationaal belang, valselijk opmaakt of vervalst, of een zodanig geschrift op grond van valse persoonsgegevens doet verstrekken. Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. Wanneer de verdachte ten tijde van het plegen van het misdrijf waarvan hij wordt verdacht de leeftijd van 18 wel maar nog niet de leeftijd van 23 jaar heeft bereikt, kan de officier van justitie in zijn vordering aangeven of hij voornemens is te vorderen dat recht zal worden gedaan overeenkomstig artikel 77c van het Wetboek van Strafrecht

1 Wetboek van Strafrecht Titel XIV. Misdrijven tegen de zeden Artikel 239 Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft schennis van de eerbaarheid: 1. op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd; 2. op een andere dan onder 1 bedoelde openbare plaats, toegankelijk voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar; 3. op een. Hij die, getuige van het ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat deze die hulp te verlenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen kan, wordt, indien de dood van de hulpbehoevende volgt, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie C. In artikel 4, derde lid, worden de woorden artikel 76 eerste lid van het Wetboek van Strafrecht vervangen door: artikel 1:149 van het Wetboek van Strafrecht Artikel XX (vervallen) Artikel XXI De Vaartuigenverordening 1930 (P.B. 1930, no. 72) wordt als volgt gewijzigd: Artikel 16, eerste lid, komt als volgt te luiden: 1 Wetboek van Strafrecht . 10 posts . Art. 40 Sr Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen. Art. 46a Sr Poging om een ander door een der in artikel 47, eerste lid onder 2e, vermelde middelen te bewegen om een misdrijf te begaan,. Commentaar op Wetboek van Strafrecht art. 240, 240a en 240b (Jeugdrecht) en (Strafrecht) Commentaar is bijgewerkt tot 12-02-2017 door mr. C. van Oort. Artikel 240 Tekst van de hele regeling

Artikel 109 Wetboek van Militair Strafrecht: een lege huls? Door G.J. Snippe LL.M. 1 Introductie Op 19 november 2018 meldde de website www.nu.nl dat een eenheid van het Korps Nationale Reserve op missie zou gaan in Jordanië om daar een F-16 eenheid te beveiligen. 2 Voor het eerst in de geschiedenis zou een gehele reservisten-eenheid deel gaan nemen aan een buitenlandse missie Het Wetboek van Strafrecht bevat bepalingen over het recht van de staat om te bestraffen en omschrijft waaruit de straf bestaat. Er wordt onderscheid gemaakt tussen misdrijven en overtredingen, die in afzonderlijke boeken staan vermeld. De boeken bestaan uit diverse hoofdstukken (titels) over specifieke delicten (bijvoorbeeld betreffende de veiligheid van staat, de openbare orde, de algemene.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling. Overgangsbepalingen Invoeringslandsverordening Wetboek van Strafrecht (AB 2015, no.9)-In de artikelen waarin ingevolge de beslissing van het Constitutioneel Hof van 8 november 2013 in zaak 2013/1 de referenties aan de levenslange gevangenisstraf zijn geschrapt, worden deze referenties opnieuw ingevoegd, zoals deze voor die beslissing luidden het Wetboek van Strafrecht. Eerste Boek. Algemene bepalingen Titel I. Omvang van de werking van de strafwet Artikel 1 Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast. XX van Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht. B. Artikel 269, eerste lid onderdeel c onder 2°, van Boek 1 komt als volgt te luiden: 2° wegens het plegen tegen de minderjarige van een van de misdrijven, omschreven in de titels XII tot en met XIV en XVII tot en met XX van Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht Aanduiding van artikelen met een cijferaanduiding zijn bijvoorbeeld: art 9 Sr, art 83 art Sr en 134 Sr. In officiële documenten wordt 'wetboek van strafrecht' volledig uitgeschreven, bijvoorbeeld: Artikel 197 wetboek van strafrecht. Hoe letters in de aanhef van wetsartikelen verwerkt worden Wetgeving is voortdurend in beweging Wij gebruiken cookies en diensten van derden om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ervaring op onze website heeft. Accepteer alle cookies. Wetboek van Strafrecht Artikel 284 [Dwang] Geldend vanaf 01-07-2013 - Minder gegevens. Bronpublicatie: 07-03-2013, Stb. 2013, 95 (uitgifte: 15-03-2013, kamerstukken: 32840

Video: Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht

Ontoerekeningsvatbaarheid wordt behandeld in artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht en luidt als volgt: Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend Artikel 240a Wetboek van Strafrecht Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een tv-programma of film mogelijk risico's kan bevatten voor kinderen. De leeftijden van Kijkwijzer zijn bedoeld als hulpmiddel en advies, maar: in de openbare ruimte (zoals bij een bioscoop en in een winkel) heeft de overheid een wettelijk gevolg toegekend aan de leeftijdsgrenzen van Kijkwijzer Het Wetboek van Strafrecht bevat behalve wat algemene bepalingen vooral materieel strafrecht. Het formeel strafrecht zijn de procesrechtelijke regels, de regels die gelden voor de staat wanneer iemand (mogelijk) een strafbaar feit heeft gepleegd. In het Wetboek van Strafvordering zijn dergelijke regels opgenomen Vierde afdeeling. Aangiften en klachten Artikel 160 Kennis dragen van een misdrijf 1.Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de artikelen 92-110 van het Wetboek van Strafrecht, in Titel VII van het Tweede Boek van dat Wetboek, voor zoover daardoor levensgevaar is veroorzaakt, of in de artikelen 287 tot en met 294 en 296 van dat wetboek, van menschenroof of van verkrachting.

Artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) stelt strafbaar degene aan wiens schuld de dood van een ander te wijten valt, artikel 309 Sr bepaalt dat dat de op te leggen straf met een derde wordt verhoogd indien het misdrijf wordt gepleegd in de uitoefening van enig ambt of beroep Wetboek van Strafrecht. Nuttige artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. 135 Kennis van samenspanning. 138 binnendringen in een woning onder bedreiging. 207 Meineed. 225 Valsheid in geschrifte . 226 Valsheid in geschrifte in authentieke akten. 227a niet naar waarheid gegevens verstrekken. 227b nalaten de nodige gevens verstrekken. 261 Smaad. b. in geval van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld, of van een der misdrijven omschreven in de artikelen 173, 178, 231, 232, 291, laatste lid, 306, 309, 313, 345, eerste lid, 360, eerste lid, 361, eerste lid, 374, 375, 378, 381, 386, 387,393, 398, 414, eerste lid, 416, 429, 455, 456, 459, 480 van het Wetboek van Strafrecht, in. 1 WET van 14 oktober 1910, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafrecht voor Suriname (G.B. 1911 no. 1), gelijk zi j luidt na de daarin aangeb rachte wijzigingen bij G.B - Het onderhavige wetsvoorstel bevat een aanscherping in drieërlei opzicht van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht (Sr.). In dit artikel is strafbaar gesteld de verspreiding of openlijke tentoonstelling dan wel het daartoe vervaardigen, in-, door-of uitvoeren of in voorraad hebben van kinderpornografie (een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij een persoon is betrokken die.

Misdrijven, omschreven in artikel 242 t/m 250, 285, 287 t/m 291, 293, 294, 296, 300 t/m 304b, 306 t/m 309, 312 en 317 Wetboek van Strafrecht. Het betreft alle seksuele misdrijven, waaronder verkrachting, aanranding en ontucht De vorige aanpassing van deze bedragen heeft met ingang van 1 januari 2014 plaatsgevonden bij het Besluit van 25 oktober 2013 tot wijziging van de bedragen van de categorieën, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht (Stb. 2013, 420) TY - THES. T1 - Bescherming van arbeidswilligen in de artikelen 284 en 426bis wetboek van strafrecht. AU - Monnik, J.H. PY - 1907. Y1 - 1907. M3 - PhD Thesis - Research VU, graduation V Zie Wetboek van Strafrecht artikelen 92-103, Wetboek van Strafrecht artikel 105, Wetboek van Strafrecht artikelen 108-110, Wetboek van Strafrecht artikelen 115-116, Wetboek van Strafrecht artikelen 121-124, Wetboek van Strafrecht artikel 129, Wetboek van Strafrecht artikel 177, Wetboek van Strafrecht artikel 355 en Wetboek van Strafrecht.

wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafvordering ..

16.01AB12.024 Wetboek van Strafrecht van Aruba (inwtr. 2014 12) 1601AB12.024.pdf (799,56 KB) Document download informatie: Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende pdf-lezers, zoals Adobe Acrobat Reader In artikel 16 van de Grondwet is dan ook het legaliteitsbeginsel opgenomen. Dit zegt dat Geen feit strafbaar is dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling. In artikel 1 van het Wetboek van Strafrecht wordt dat met wat andere woorden nog een keer herhaald. Uit deze regels volgt: Dat strafbare feiten in de wet omschreven. PARIJS, 10 JULI. Zonder de geringste ophef heeft het Franse parlement deze week ingestemd met een historische hervorming: vanaf 1 maart 1993 geldt in Frankrijk een nieuw wetboek van strafrecht dat.

Zedendelict - Wikipedi

 1. C.1: Wetsgeschiedenis en algemene bepalingen. Een bepaling met de strekking van het huidige artikel 74 Sr is sinds 1921 in het Wetboek van Strafrecht te vinden. 2 Voor die tijd bestond reeds de mogelijkheid van submissie (artikel 74a Sr).In 1983 is artikel 74 Sr ingrijpend uitgebreid door de Wet vermogenssancties. 3 De transactie is een door het Openbaar Ministerie zeer vaak gebruikt instrument
 2. derd het bepaalde in artikel 239 van het Wetboek van Strafrecht is het verboden op het openbare gedeelte van het strand en in zee
 3. Wetboek van strafrecht De naam van het wetboek zegt het al: hier staan alle regels en wetten rond het strafrecht in. De hoogte van straffen, de manier van straffen en een begripsbepaling. Verder wordt het jeugdstrafrecht ook in dit boek behandeld, evenals de Opiumwet, wet wapens en munitie en de wegenverkeerswet

Wetboek van Strafrecht Suriname. Boek II Titel XIX. Misdrijven tegen het leven gericht. TITEL XIX. MISDRIJVEN TEGEN HET LEVEN GERICHT Art. 347. Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren Bij de wijziging van artikel 328ter van het Wetboek van Strafrecht door de Wet houdende partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internationale verplichtingen en geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten (Stb. 2009, 525) is in het tweede lid abusievelijk «gift of belofte» slechts. Met ambtenaren worden ten aanzien van de artikelen 2:132 tot en met 2:135 gelijkgesteld de schipper of gezagvoerder van een luchtvaartuig die een bevoegdheid uitoefent of een verplichting vervult, welke hem als zodanig is toegekend of opgelegd bij een bepaling van het Wetboek van Strafvordering van Aruba. Artikel 2:137 1 Artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht luidt:-----Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in. Artikel: De 'toepassing' van artikel 174 Wetboek van Strafrecht April 11, 2019 / BijzonderStrafrecht.nl Hoofdvraag aan het begin van onderhavig artikel is hoe artikel 174 Sr is toegepast sinds de inwerkingtreding en of door de toepassing van artikel 174 Sr de beoogde doeltreffende repressie is bereikt

Art. 240b Sr - Artikel 240b Wetboek van Strafrecht ..

 1. Commentaar op Wetboek van Strafrecht art. 47, 348 en 349 (Strafrecht) Commentaar is bijgewerkt tot 18-07-2016 door mr. dr. J.S. Na
 2. Commentaar op Wetboek van Strafrecht art. 8c Ingevolge artikel IV van de Wet herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken is het nieuwe artikel 8c Sr mede toepasselijk op feiten die vóór de inwerkingtreding van de wet zijn gepleegd,.
 3. Artikel 461 wetboek van strafrecht artikel 461 wetboek van strafrecht Ik heb op mijn eigen gronden en erf een woon Huis staan dat ik bewoon. Mijn erf is afgesloten door een Hek rondom en er staat bij een tuinhek een officieel Blauw bordje met de tekst verboden toegang, artikel 461 wetboek van strafrecht.
 4. In afwijking van artikel 3, eerste lid, is er een door Onze Ministers aan te wijzen commissie, die bevoegd is de meldingen van gevallen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding als bedoeld in artikel 306, tweede lid, onderscheidenlijk 307, tweede lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafrecht BES te toetsen. Artikel 19d. Bij.
 5. Dit is een boek over het op stapel staande Caribisch Wetboek van Strafrecht,in te voeren in de Nederlandse Antillen en (apart) in Aruba. Aan beide wetboeken heeft de sectie strafrecht van de Erasmus Universiteit een belangrijke bijdrage geleverd door deel uit te maken van de beide Commissies Wetboek van Strafrecht en het daarin aanleveren van conceptteksten
 6. Het schrappen van artikel 294 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht ^Vandaag zit voor u een man (H.) die zijn moeder heeft geholpen met haar zelfgekozen levenseinde. Geconfronteerd met de indringende wens van een hoogbejaarde vrouw van 99 jaar die niet nog ouder wilde worden, heeft hij haar begeleid en geholpen met haar zelfdoding. Hij heeft daarbi
 7. Wetboek van Strafrecht Suriname. Boek II Titel XXVII. Vernieling of beschadiging van goederen. TITEL XXVII. VERNIELING OF BESCHADIGING VAN GOEDEREN Art. 414. Hij aan wiens schuld te wijten is dat enig in het vorig artikel bedoeld werk, leiding of riool vernield,.
Pleidooi voor verankering herstelrecht in het strafrecht

Wetboek van Strafrecht (Nederland) - Wikipedi

De term artikel 12 Sv-procedure (ook wel verkort tot artikel 12 procedure) verwijst naar artikel 12 van het Nederlandse Wetboek van Strafvordering.Dit artikel en enkele erop volgende artikelen bieden aan een rechtstreeks belanghebbende (veelal het slachtoffer) de mogelijkheid zich te beklagen over een beslissing van de officier van justitie om niet tot vervolging over te gaan (of de vervolging. Wetboek van Strafrecht Suriname. Boek II Titel VI. Tweegevecht. TITEL VI. TWEEGEVECHT Art. 202. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden wordt gestraft: 1o. hij die iemand tot een uitdaging tot tweegevecht of tot het aannemen van een uitdaging aanzet, indien daarop een tweegevecht volgt Commentaar op Wetboek van Strafrecht art. 285b (Strafrecht) Commentaar is bijgewerkt tot 18-07-2016 door mr. dr. J.S. Nan. In een tenlastelegging en bewezenverklaring ter zake van artikel 285b hoeft het bestanddeel met het oogmerk de ander te dwingen iets te dulden enzovoort niet gespecificeerd te worden b. artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht; c. de artikelen 310, 311, eerste lid, onder 4°, en 321 van het Wetboek van Strafrecht en poging hiertoe, voor zover het betreft een ontvreemd bedrag of waarde van het goed van ten hoogste € 150 alsmede in aansluiting op deze feiten gepleegd Het Ministerie van Veiligheid en Justitie, directie wetgeving, is o.a. verantwoordelijk voor het beheer van het Wetboek van Strafrecht en de kosten daarvoor worden komende jaren begroot op € 11,5 miljoen. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, staat voor 2010 voor € 26,7 miljoen op de justitiebegroting waarbij wel geldt dat het strafrecht slechts een deel van het werkpakket is

Een wat mij betreft interessante juridische discussie voor dit 'probleem' is de keuze voor de grondslag van de tenlastelegging. De keuze is tussen de Algemene wet inzake de Rijksbelastingen (art. 69 lid 2 daarvan) en de keuze voor het commune strafrecht (in de zin van artikel 326 wetboek van strafrecht) Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafrecht zelfst.naamw. [juridisch] de verzameling wetten die met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht vormt Voorbeeld: `Het huidige Wetboek van Strafrecht werd in 1881 voor het eerst vastgesteld. ` Bron: Wikiwoordenboek - Wetboek van Str.. Wetboek van Strafrecht Suriname. Boek I Titel I. Omvang van de werking der strafwet. TITEL I. OMVANG VAN DE WERKING DER STRAFWET Artikel 1. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling Tag: Artikel 240b Wetboek van Strafrecht. Jurisprudentie / Strafrecht. Essentie Een (destijds) 13-jarige jongen is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor het verspreiden van een naaktfoto van een jongen Lees meer. Leestips: - 64 cadeaus voor rechtenstudenten Wetboek van Strafrecht (G .B.1911 no.1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2012 no. 70) nader te wijzigen; Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet: ARTIKEL I In het Wetboek van Strafrecht (G .B.1911 no.1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 201

 1. De aansprakelijkheid bedoeld in artikel 2:56, elke andere schadeaansprakelijkheid die voortvloeit uit dit wetboek of andere wetten of reglementen ten laste van de personen vermeld in artikel 2:51, evenals de aansprakelijkheid voor de schulden van de rechtspersoon bedoeld [1 in artikel XX.227] 1 van het Wetboek van economisch recht is beperkt tot de volgende bedragen
 2. Wetboek van Strafrecht Leo ten Thije-Boonkkamp Wetboek van Strafrecht Andries E. Brouwer. Regelgeving Reclasseringsregeling 1995 Andries E. Brouwer. Links Strafrecht Juridisch Startpunt Ministerie van Justitie Openbaar Ministerie Verbetering opsporingsmethoden Ministerie van Justitie De internationale aanpak van cyber crime Nederland gaat digitaa
 3. Een van de belangrijkste onderdelen van het Nederlandse rechtssysteem is het Strafrecht. Het strafrecht is vastgelegd in de wet. Dit is ook wel bekend onder de naam: Wetboek van Strafrecht. Het Wetboek van Strafrecht kan worden verdeeld in een algemeen en bijzonder deel. In dit artikel gaan we verder in op het algemeen deel van het Wetboek van.
 4. Deze wetboeken staan in het Publiekrecht deel. Nu zou je het wetboek van Strafrecht door kunnen bladeren opzoek naar een artikel over voorwaardelijke straffen, echter telt dit wetboek 479 artikelen en is dat dus niet de handigste manier. Je kunt het beste in de inhoudsopgave van het wetboek van Strafrecht kijken

Wetboek van Strafrecht (Suriname) - Wikipedi

Generalgouvernement 29 postfrisch 1940 Aufdruckausgabe | eBayAanvraag, overschrijven of wijzigen registratie vaartuig

Strafrecht (Nederland) - Wikipedi

Wetboek van Strafrecht laat je vanaf nu betalen voor elk artikel 'Goed strafrecht is niet gratis' 12 november 2020 door Thom Egberts. Lezers van het Wetboek van Strafrecht gaan vanaf deze week betalen per gelezen artikel. Dat heeft minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus vandaag bekendgemaakt Wetboek van Strafrecht NuRecht Gratis juridisch advies Juridisch Loket Stel een juridische vraag aan de juristen van de rechtswinkel: c. aan een van de misdrijven omschreven in de artikelen 240b en 242 tot en met 250; d. Artikel 32 van het Wetboek van Strafvordering is van overeenkomstige toepassing XI.250 Onderafdeling 3. [1 Verdeling] 1 Art. XI.251-XI.255 Onderafdeling 4. [1 Beheerkosten] 1 Art. 17° balanstotaal voor de ondernemingen die in toepassing van artikel III.85 een vereenvoudigde boekhouding voeren: elke kredietovereenkomst gesloten overeenkomstig artikel I.8, 15° van dit Wetboek Het Wetboek van Strafrecht (WvSr) bepaalt in welke gevallen aan mensen of rechtspersonen een straf kan worden opgelegd. Relevantie Een aantal bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht behoort tot het milieustrafrecht dat regels bepaalt ten aanzien van de schending van bepalingen die betrekking hebben op de bescherming van het milieu Een onderzoek naar het karakter en de voorwaarden tot oplegging van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (artikel 36e Wetboek van Strafrecht). Den Haag : BJu, 2001. 551 p

Artikel 4. 1. Tot de processtukken in de zin van dit wetboek worden gerekend de gegevens, die in verband met een verdenking tegen een bepaalde persoon ten behoeve van de politie en de justitie zijn verzameld, voor zover zij op die persoon betrekking hebben en voor zover zij in het verband van diens strafvervolging worden gebruikt Wetboek van Strafrecht Het Wetboek van Strafrecht bepaalt onder andere dat u geen discriminerende opmerkingen mag maken. Of uitspraken doen die tot haat of discriminatie aanzetten. Ook mag u niet discrimineren in uw werk of deelnemen aan activiteiten die gericht zijn op discriminatie. Vrijheid van meningsuiting en discriminati Noyon-Langemeijer-Remmelink, Wetboek van Strafrecht, Losbladig, Bewerking van het commentaar op de artikelen 4, 4a,10, 24a, 27, 36e, 36f, 77k, 83, 83a, 96, 114a, 114b.

Art. 3:250 BW - BW - Artikel 250 Burgerlijk Wetboek Boek 3 ..

Artikel 248bis van het Wetboek van Strafrecht - Wikipedi . Artikel 77d Wetboek van Strafrecht (bijzondere bepalingen voor minderjarigen) 1. De verjaringstermijn van het recht tot strafvordering, genoemd in artikel 70, wordt ten aanzien van misdrijven tot de helft van de daar bedoelde duur ingekort. 2 Zie Wetboek van Strafrecht artikelen 92-103, Wetboek van Strafrecht artikel 105, Wetboek van. Wetboek van Strafrecht (WvS) tentang KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP Artikel 65 Oorlogswet voor Nederland Indien de misdrijven, bedoeld bij de artikelen 131 , 132 , 138 , 139 , 141 , 143 , 179 tot en met 182 , 184 , 186 en 187 van het Wetboek van Strafrecht worden begaan gedurende de beperkte of de algemene noodtoestand, kunnen de bij die bepalingen gestelde gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd en kan de naasthogere geldboetecategorie worden opgelegd Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuw Wetboek van Strafrecht vast te stellen; Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, vast te stellen de navolgende bepalingen, welke zullen uitmaken het Wetboek van Strafrecht 5 collecties van wetboeken die telkens aan uw specifieke noden voldoen. Het uitgebreide aanbod vormt een antwoord op diverse behoeftes, wensen en gewoontes. Larcier streeft er steeds naar een gamma gevarieerde, veelzijdige producten te ontwikkelen die voldoen aan de verschillende behoeftes van zijn klanten

Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht Artikel 25

In het Wetboek van Strafrecht zijn enkele artikelen opgenomen die zien op het filmen van anderen. Bijvoorbeeld artikel 441b Wetboek van Strafrecht. Dit artikel stelt echter alleen strafbaar het wederrechtelijk vervaardigen van een afbeelding door middel van een technisch hulpmiddel dat niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt Wettekst [bewerken | brontekst bewerken]. 1. Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke. Onverminderd artikel 488 van het Wetboek van Strafvordering, vindt het onderzoek plaats in het openbaar. Het openbaar ministerie is bij het onderzoek tegenwoordig en wordt ter zake gehoord. De veroordeelde en degene die met het verleenen van bijstand is belast, kunnen bij het onderzoek tegenwoordig zijn en worden alsdan gehoord This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions that are.

Geen resultaten gevonden voor: artikel 311 wetboek van strafrecht. Probeer de suggesties of voer een nieuwe vraag in. Suggesties: Controleer uw spelling. Probeer meer algemene woorden. Probeer andere woorden die hetzelfde betekenen. Stel een vraag op Yahoo Antwoorden ; Instellingen Artikel 268 Wetboek van Strafrecht DSpace/Manakin Repository. Artikel 268 Wetboek van Strafrecht Author Het eerste boek, 'Caribisch Wetboek van Strafrecht', verscheen eind 2008 bij dezelfde uitgever en had meer gedetailleerd de voorgestelde wijzigingen in het nieuwe Wetboek van Strafrecht als onderwerp. De op dat congres verwoorde inleidingen zijn voor dat boek in de vorm van een artikel gegoten Artikel 443 Wetboek van strafrecht Hij die een algemeen voorschrift van politie, krachtens de Gemeentewet in buitengewone omstandigheden door de burgemeester of de commissaris van de Koning in de provincie uitgevaardigd en afgekondigd, overtreedt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie Aan te wijzen als belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht de opsporingsambtenaren van de politie regio Utrecht, bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering

Besluit ex artikel 439, n°

 • Diameter afvoerbuizen berekenen.
 • Mary Elizabeth Winstead Ewan mc.
 • Vader Miley Cyrus overleden.
 • Ovulatietest action bijsluiter.
 • Apollo 11 ruimtemissie.
 • Livis EHBO korting.
 • 24 uur alleen water drinken.
 • Daniel Jouvance producten bestellen.
 • Signaal vuurtoren Vlieland.
 • Duitse kentekens plaatsnamen.
 • NHL live stream free online.
 • Onrijpe vijgen recept.
 • Kalinka van Scheepjes.
 • Zwanger tijdens proefperiode.
 • Tarquinius Superbus Lucretia.
 • Hoe oud wordt een appelboom.
 • Medailles Vierdaagse Nijmegen.
 • Ethisch dilemma zorg stappenplan.
 • Paarse Smurf.
 • Statesman Whisky Kingsman.
 • Gefermenteerde voeding.
 • Sony Alpha.
 • Johannes Calvijn zijn leven, zijn werk.
 • Induratie Betekenis.
 • Male Brugge.
 • Bijzinnen benoemen oefenen.
 • Mirrorlink Citroën C4 Cactus.
 • Keltische goden.
 • NPO 1 gemist.
 • Kortademigheid vermoeidheid.
 • Ziekte van Economo.
 • Archief Zeister Courant.
 • GoPro 5 Black.
 • E bike tuning forum.
 • Popeye movie 2019.
 • Holes personen.
 • Porte selle voiture.
 • Clusterverlichting Action.
 • Wanddecoratie dibond.
 • Paraberksyndroom prikkelbare darm syndroom.
 • Desmume randomizer.