Home

Wat is de Staatscourant

De Staatscourant is, samen met het Staatsblad en het Tractatenblad, het officiële medium voor bekendmaking van regelgeving; alle Nederlandse wetten worden erin gepubliceerd Staatscourant De Nederlandse Staatscourant (officiële afkorting: Stcrt.) is een digitale uitgave van de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, als onderdeel van officielebekendmakingen.nl. De zorg voor de uitgifte van de Staatscourant, die bestaat sinds 1814 (eerst als papieren uitgave), berust bij de minister van Binnenlandse Zaken

De Nederlandse Staatscourant was van 1814 tot 1 juli 2009 het dagblad waarin officiële mededelingen van de overheid en door de wet voorgeschreven publicaties werden opgenomen. De krant was bedoeld voor bestuurders, ambtenaren en ondernemers Staatscourant. officieel nieuwsblad, dat dagelijks van regeringswege wordt uitgegeven, bevattende, behalve mededelingen van regeringswege (koninklijke besluiten, ministeriële aanschrijvingen enz.), door de wet voorgeschreven aankondigingen, b.v. betreffende faillissementen, naamsveranderingen enz. 1933 Staatscourant (Stcrt): dagblad waarin officiële mededelingen van de overheid en door de wet voorgeschreven publicaties worden opgenomen Stcrt.), officieel dagblad van de Ned. regering voor de bekendmaking van alle regelingen van het Rijk, anders dan wetten, traktaten, algemene maatregelen van bestuur, beschikkingen, besluiten, benoemingen, aanschrijvingen van Kroon, ministers en ambtelijke organen, vonnissen en officiële mededelingen. De Stcrt. heeft afzonderlijke bijvo.. Staatsblad, Staatscourant en Tractatenblad worden met ingang van 1 juli 2009 als pdf-bestanden uitgegeven. De hier aangeboden pdf-bestanden van deze bladen vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Grondwet

Staatscourant Koninklijke Bibliothee

 1. officielebekendmakingen.nl is de authentieke bron voor officiële bekendmakingen en parlementaire documenten. Onder officiële bekendmakingen wordt verstaan alle publicaties in het Staatsblad, de Staatscourant, het Tractatenblad, de Gemeentebladen, Provinciale bladen, Waterschapsbladen en Bladen gemeenschappelijke regeling. De gegevensverzameling met.
 2. De Staatscourant wordt door overheidsinstanties gebruikt om hun officiële beslissingen bekend te maken. Uw toelating tot de Wsnp valt ook onder een officiële bekendmaking. De Staatscourant is in te zien op de website van de Staatscourant Centraal Insolventie Register (CIR
 3. isteriële regelingen en algemeen verbindende..
 4. De Code gaat in op de rol van het bestuur, het verantwoordingsorgaan (hierna: VO), het belanghebbendenorgaan (hierna: BO) en het intern toezicht. De Code bevat ook thema's als integraal risicomanagement, beloningen, diversiteit en verantwoord beleggen
 5. Het oudste dagblad van Nederland, De Staatscourant, is woensdag na 195 jaar voor de laatste maal op papier verschenen. De uitgave, waarin onder meer wetten en Koninklijke Besluiten worden..

De curator (meestal een advocaat) wordt door de rechtbank aangewezen op het moment dat een bedrijf failliet wordt verklaard. De curator moet ervoor zorgen dat het faillissement goed verloopt. En dat de schuldeisers zoveel mogelijk krijgen waar ze recht op hebben. Wat doet een curator Verwijzen naar Nederlandse wetten, besluiten en verdragen. Gepubliceerd op 2 februari 2015 door Bas Swaen. Bijgewerkt op 10 juli 2018. Bij het verwijzen naar Nederlandse wetten, besluiten en verdragen in je scriptie schrijf je verkort een verwijzing op in de tekst of in de voetnoot.. Je maakt geen gebruik van een wettenlijst die je op het eind van je scriptie plaats waarin je de verwijzingen.

De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier stcrt-2019-56680. Bestandsformaten. Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende Staatsblad, Staatscourant en Tractatenblad worden met ingang van 1 juli 2009 als pdf-bestanden uitgegeven De Staatscourant van 28 oktober 2020 publiceerde onder andere de nieuwe tarieven die voor zendamateurs gelden in 2021. We betalen deze tarieven voor de werkzaamheden en diensten van Agentschap Telecom (AT). Alle tarieven van 2021 stijgen licht ten opzichte van 2020. Voor relaisstations is er een extra tarief ingevoerd van € 79,- Officiële bekendmakingen zijn de (wijzigingen in) wet- en regelgeving en verdragen van de centrale overheid, maar ookvergunningen, ruimtelijke plannen, etc. van decentrale overheden die door de bij wet verplichte officiële bekendmaking in de Staatscourant, het Staatsblad,en het Tractatenblad hun rechtsgeldigheid verwerven Wat staat er in het Staatsblad? In het Staatsblad staan: Wetten; Algemene maatregelen van bestuur; Andere Koninklijke besluiten; Aanleveren voor publicatie. De aanlevering voor publicatie in het Staatsblad gebeurt digitaal. Alle overheidsinstanties die een bekendmaking moeten publiceren in de Staatscourant leveren dit aan via het Digitaal Loket De Staatscourant is het aangewezen medium om mensen te informeren over besluitvorming. Nog sterker: mensen worden geacht de wet te kennen en de Staatscourant is het medium om mensen hierover te informeren. Zo tref je in de Staatscourant ook informatie aan welke bedrijven failliet gegaan zijn, welke scheidingen uitgesproken zijn en exploten van.

4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant, in de Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. en in een landelijk verspreid dagblad, tenzij de aankondiging aan alle aandeelhouders schriftelijk geschiedt aan het door hen opgegeven adres De kern van de Wet zorg en dwang is 'Nee, tenzij'. De zorg voor ouderen met dementie en mensen met een beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden. Soms kunnen mensen met dementie of een verstandelijke beperking niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Zorgverleners helpen ze dan bij die keuzes De TOGS was open van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni voor ondernemers die directe schade ondervonden van diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Deze specifieke groep ondernemers kon een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand Dat is nu gebeurt. Ook de overheid moet zich aan de wet houden ter bescherming van de volksgezondheid. Als COVID-19 geen A-ziekte meer is, vervalt die regel dus ook weer. Eduard Veldhuis, Chirurg niet praktiserend, Groningen 04-02-2021 23:22 Het bericht in de Staatscourant is echter wat onduidelijk geformuleerd en geeft weinig uitleg

De goedgekeurde statuten werden in de Staatscourant gepubliceerd. Dit gold ook voor latere wijzigingen van de statuten. staat wat informatie over verenigingen van vóór 1855. Meer informatie vindt u ook in de inleiding van het archief Verenigingsregister (2.09.12.01). De vereniging is na 1 juli 1976 opgericht Dit voor zover nodig met het oog op de toepassing van artikel 85 van de Onteigeningswet (art. 3.12 lid 2 Wabo). NB: artikel 85 van de Onteigeningswet is inmiddels vervallen. Wat hiermee nog de betekenis is van artikel 3.12 lid 2 Wabo kunnen wij niet zeggen. Het bevoegd gezag doet de mededeling van het definitieve besluit ook langs elektronische.

Staatscourant - 10 definities - Encycl

De keuze voor de digitale Staatscourant ligt voor de hand. (Mobiel) internet heeft een groter bereik dan de papieren krant en is op openbare plaatsen voor eenieder toegankelijk. Dat vergroot de kans, dat burgers zonder bekende woon- of verblijfplaats een oproep om op zitting te verschijnen daadwerkelijk onder ogen krijgen Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1 Staatscourant 2020 nr. 53070 16 oktober 202

Eerste Kamer der Staten-Generaal - Staatscourant

Tijdens de huidige pandemie worden alle corona-maatregelen vermeld in de BOE wat ertoe heeft geleid dat er een enorme stijging is van bezoekers aan de website van de Spaanse staatscourant, op het Nederlandse Haarlems Dagblad na de oudste op papier gepubliceerde krant ter wereld Online scheidingsplatform uitelkaar.nl in de staatscourant. 02 november 2017. Het online platform Uitelkaar.nl voldoet aan de kwaliteitseisen van de Raad voor Rechtsbijstand en wordt daarom opgenomen op haar website Rechtwijzer, zoals officieel gemeld in de Staatscourant van dinsdag 31 oktober Publicatie in de Staatscourant. Op 25 maart 2015 zijn de Subsidieplafonds, de Beleidsregel en drie Mandaatbesluiten gepubliceerd in de Staatscourant. De Subsidieplafonds geven de hoogte van de openstellingen aan. In de Beleidsregel zijn de criteria voor de beoordeling van projecten nader geconcretiseerd Nieuwe SZW lijst per 4-1-2021 (Staatscourant) Lijst van kankerverwekkende stoffen en processen. Wat is de bewaartermijn CMR registratie gegevens U bent verplicht om de CMR registratiegegevens te bewaren tot 40 jaar na beëindiging van de blootstelling. Dit is opgenomen in artikel 4.10c van het Arbeidsomstandigheden besluit De Invoeringsregeling Omgevingswet is op 3 december 2020 gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee zijn alle onderdelen van het invoeringsspoor van de wet gereed. Dit spoor regelt de overgang van de bestaande naar de nieuwe wetgeving

Wat is de betekenis van Staatscourant - Ensi

 1. Sommige veehouderijen veroorzaken een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden voor fijnstof op een gevoelig object. Deze veehouderijen zijn in bijlage I, onderdeel B onder 2 van het Besluit omgevingsrecht aangewezen als vergunningplichtig. De lijst met vergunningplichtige veehouderijen door fijnstof van 2020 is nu beschikbaar
 2. 1 De kantonrechter die de bewindvoerder, bedoeld in artikel 435, zevende lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, benoemt, stelt diens beloning vast overeenkomstig het bepaalde in het tweede tot en met vijfde lid.. 2 De jaarbeloning, inclusief onkostenvergoeding en exclusief omzetbelasting voor zover van toepassing, bedraagt:. a. voor een bewindvoerder € 1.132
 3. De resultaten van dat onderzoek werden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant. De scans van de kranten (die beschikbaar worden gesteld via Delpher.nl) zijn via de computer (OCR) door de Koninklijke Bibliotheek omgezet in tekst. De kwaliteit hiervan is echter niet 100%
 4. Wij willen graag onze website verbeteren. Wil je ons hiermee helpen door toe te lichten welke informatie jij mist

Betekenis Staatscourant - De zoekmachine voor betekenisse

De AIVD werkt sinds 1 mei 2018 volgens de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Hierin staat beschreven wat onze taken en verantwoordelijkheden zijn en hoe het toezicht daarop is geregeld. Deze wet geeft ons het noodzakelijke gereedschap om ook in de moderne tijd terrorisme, spionage en cyberaanvallen vroegtijdig te ontdekken Betekenis Nederlandse Staatscourant. Er is al veel gezocht naar de betekenis van Nederlandse Staatscourant en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad. En zien je graag in de toekomst nog een keer terug op onze website STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1 Staatscourant 2019 nr. 30544 6 juni 2019 Wat is de verdere procedure? De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt ook aan verschillende andere betrokkenen voorgelegd, zoals gemeenten en de provincie

Wat is de betekenis van Staatscourant, Nederlands

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob 2 Staatscourant 2020 nr. 45998 inzake vaste verandermomenten voor wat betreft de implementatietermijn van twee maanden. Er is daarom voor gekozen om de scholen tot 1 oktober de tijd te geven om hun. 'Vluchteling kijkt niet in de Staatscourant' ANP Weinig privacy, geluidsoverlast, discriminatie: de klachten over de grootschalige opvang voor vluchtelingen in Heumensoord liegen er niet om De indiener kan zelf aangeven wat naast de afwijking bestemmingsplan in de eerste fase getoetst moet worden en wat in de tweede fase. Tijdelijk afwijken. Binnen de mogelijkheden van buitenplans afwijken is het daarnaast mogelijk om af te wijken voor onbepaalde en bepaalde tijd. Meer informatie daarover vindt u op onze webpagina over tijdelijk. 1 De Wobbe-index van het in te voeden gas dient gedurende ten minste 50% van de tijd boven de ondergrens te liggen. Er mag maximaal 200 keer per voortschrijdend jaar een uur zijn waarin een onderschrijding (een waarde onder de ondergrens) tussen de 0,2 en 0,3 MJ/m 3 voorkomt, terwijl zo'n uur niet vaker dan 1 keer per 12 uren mag voorkomen. Er mag maximaal 10 keer per voortschrijdend jaar. Nederlandse staatscourant van donderdag 16-04-1970. De 'Nederlandsche Staatscourant' werd op 1 januari 1814 door prins Willem, nadat hij uit ballingschap terugkeerde, ingevoerd. Voorheen heette de courant 'Algemeene staats-courant (1798-1799)

De uitvraag is beter afgestemd op de gegevens die de corporatie beschikbaar heeft door aansluiting op VERA elementen. Hierdoor is het voor corporaties gemakkelijker om de gegevens aan te leveren. Het bijgevoegde definitieve gegevensmodel dVi2020 is 8 december 2020 in de Staatscourant gepubliceerd Initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Verwijzingen naar landelijke, lokale en internationale overheidsinstellingen. Bevat ook alle persberichten, handelingen, eerste en tweede kamerstukken, agenda's en andere oficiële publicaties van de Nederlandse overheid (vanaf 1995) In de Staatscourant staat een richtlijn welke toepasbaar is en gerelateerd is aan de grote van de installatie en verbruik per jaar. Richtlijn is de inspectie niet duurder te laten worden dan 10% van de jaarlijkse energiekosten. Dit is een streefwaarde en geen absoluut maximum EPBD staat voor Energy Performance of Building Directive en is een Europeese wet. Een en ander verwijst naar artikel 15, 16 en 17 van de richtlijn 2010/31/EU. Voor Nederland is dit verder beschreven in Staatscourant 32499 van 20 november 2013

Dit kan door via de zoekoptie Officiële bekendmakingen het documentsoort Staatscourant te kiezen en vervolgens de gegegevens in te vullen. Overzichten cao/avv De onderstaande digitale informatie bieden wij u aan als vorm van service. Hoewel wij hierbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht, kan er onverhoopt sprake zijn van. Indexering kinderalimentatie 2021. Wat is de indexering kinderalimentatie voor 2021? Het indexeringspercentage voor 2021 bedraagt 3%.. U kunt hier snel en makkelijk het nieuwe alimentatiebedrag voor volgend jaar berekenen. Hierna kunt u uw ex informeren over deze verhoging als hij of zij daar zelf niet aan denkt De stoffen vindt u in de Staatscourant en via Zoek Stoffen, de processen staan alleen in de Staatscourant. Zelfclassificatie vanuit zorgplicht. Er zijn 2 situaties mogelijk: 1. De stof staat in bijlage VI van de CLP Classification, Labelling and Packaging Verordening. Dan moet men de indeling overnemen voor alle genoemde eindpunten voor die.

Staatscourant Overheid

Zo kan de Troonrede op tijd in de Staatscourant worden opgenomen, zodat de tekst op Prinsjesdag ook officieel beschikbaar is. Aanbieden Miljoenennota en Rijksbegroting. De minister van Financiën overhandigt om 15.15 uur, na het uitspreken van de Troonrede een koffertje aan de Tweede Kamer. Hierin zitten de Rijksbegroting en de Miljoenennota Hulp aan zelfstandigen die zijn getroffen door de gevolgen van de maatregelen in de aanpak van het coronavirus Deze versie is aangepast n.a.v. de regeling zoals gepubliceerd in het . Staatsblad 2020 -118, op de ministeriële regeling zoals verschenen in de Staatscourant 2020-24833, op de verlenging van de regeling zoal Wat is de eigen bijdrage? Niet alle zorg wordt volledig vanuit de basisverzekering vergoed. In sommige gevallen betaal je een gedeelte van de medische kosten zelf. Dit heet 'eigen bijdrage'. Je betaalt de eigen bijdrage bijvoorbeeld voor kraamzorg of een hoortoestel. Verschil eigen risico. De eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico

Inhoud van Officiële bekendmakingen Overheid

Overlastgevende asielzoekers worden in Harderwijk goed in de gaten gehouden, maar de Staatscourant moet in het stadhuis beter worden gelezen. Dan zou Harderwijk 50.000 euro van het ministerie van. Ook is de leesbaarheid van de beleidsregels verbeterd en zijn verschillende passages verder verduidelijkt. De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2021 zijn ook op 3 december in de Staatscourant gepubliceerd. Beleidsregels ADL-assistentie. Ook de beleidsregels voor de indicatiestelling ADL-assistentie 2021 staan op onze website Wat houdt de verandering van de margeregeling precies in? donderdag 2 oktober 2014 Tags: VWE-Nieuws. Op 25 juli is de margeregeling gewijzigd en gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling houdt in dat bij de verkoop van goederen alleen btw hoeft te worden betaald over de winstmarge

BpfBOUW is het pensioenfonds voor de bouw. BpfBOUW staat voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid Wat is de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) & Wlz premie in 2020? Lees het op Zorgwijzer De gemeente heeft de plannen voor het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan met helmplicht eerst gepubliceerd in een ontwerpverkeersbesluit. Tegen het ontwerpverkeersbesluit kon iedereen binnen een periode van 6 weken een zienswijze indienen. Alle zienswijzen zijn door de gemeente zorgvuldig gelezen De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast. Het percentage wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november. Hieronder kunt u de geïndexeerde alimentatie berekenen. Voert u hierbij het jaartal van de beschikking in en het door de rechter vastgestelde bedrag

Waarom staat in de Staatscourant en in registers dat ik

U kunt op mijn.rvo.nl subsidie DHI aanvragen vanaf 15 januari 2021 tot en met 31 december 2021, 17:00 uur, zolang er budget beschikbaar is. U logt in met eHerkenning niveau 1 of hoger De publicatie in de Staatscourant vond plaats op 15 december 2020. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. De publicatie van de Staatscourant vindt u via deze link. Wat betekent dit voor u De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is De overheid past elk jaar op 1 januari en op 1 juli een aantal gegevens aan. Sommige zijn ook voor uw verzekeringen belangrijk. Bijvoorbeeld de maximale loonbedragen, loongrenzen en sociale premies. Met deze gegevens berekenen wij bijvoorbeeld de maximale uitkeringen voor de WIA en Ziektewet (Verzuim). Lees de actuele bedragen Minderjarig in de zin van de RWN is een ieder die niet meerderjarig is in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onder b, RWN. Bepaling van de leeftijd Het kan voorkomen dat in de overgelegde documenten alsook in de basisregistratie personen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Opdrachtgever duidelijker verantwoordelijkAlfabetiseren vroeger en nu | DicteesMondkapjesplicht - niet gebaseerd op wetenschap, maar opWat is Prinsjesdag? | Prinsjesdag: traditie en ceremonie

De derde leerweg is een variant van leren en werken (vergelijkbaar met BBL). Het verschil met BBL is dat bij een derde leerweg opleiding wordt vaak afgeweken van de wettelijke urennorm (verplicht aantal uren), waardoor de studie korter duurt. De opleiding wordt flexibeler en sneller aangeboden. Enkele mbo-opleidingen van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen worden aangeboden in de derde leerweg Nee( Geef hieronder aan welke activiteiten u en uw werknemer niet hebben gedaan, wat daarvan de reden was en wat u heeft gedaan om het op te lossen. 4.3 Is er reden om het einddoel van de re-integratie bij te stellen? Zie de regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, Staatscourant nr. 213, 4-11-2004. Ne Wat zegt de wet over chroom-6? Om te voorkomen dat werknemers door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de korte of de lange termijn gezondheidsschade oplopen, zijn er in de wet rechten en plichten voor de werkgever en werknemer opgenomen De meldplicht datalekken die vanaf 1 januari 2016 van kracht wordt is in de Staatscourant gepubliceerd (), zodat organisaties er kennis van kunnen nemen.De meldplicht houdt in dat zowel bedrijven. Staatscourant 19 maart 1998 Commentaar van Thomas Cool, 28 maart 1998 De werkafspraak tussen Hans, Auke en mij is dat ik de wetenschap bedien en zij het grote publiek. Deze recensie vraagt een antwoord van mij STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1 Staatscourant 2011 nr. 11626 30 juni 2011. g. wat de risicotolerantie van de onderneming is (kwantitatief en kwalitatief) en hoe deze zich verhoudt tot de liquiditeitspositie en het financieringsprofiel

 • Atlantikwall Vlissingen.
 • PeeWee EcoDome Kattenbak XXL.
 • Broccoli kiemen zelf kweken.
 • Erwten (Jeroen Meus).
 • Zwarte acteur Nederland.
 • Vrienden 25 jaar getrouwd.
 • Kanarie zit bol ademt snel.
 • South Park season 23 episode 8.
 • Goedkope opbergkast keuken.
 • Klaplong behandeling.
 • Yamaha mt 700.
 • Liam Payne child.
 • Buiktyfus betekenis.
 • Aankoop populieren bomen.
 • Save the date kaartjes goedkoop.
 • Fotolijst A1.
 • Senia boekenlijst geschiedenis.
 • MijnSchoolInfo Margarethaschool.
 • Hackmii installer 4.3e download.
 • Anna Paquin The Piano.
 • BBQ op locatie.
 • Rise up fat rat.
 • Kashgar.
 • Betonvloer.
 • Mohair sjaal breien patroon.
 • PlayStation nieuws.
 • Dokter van deenweg 162, zwolle.
 • Hoe werkt Google Teams.
 • Nijlgans eetbaar.
 • Lewis Hamilton vriendin Chey.
 • Steekwagen Action.
 • Elo Nehalennia.
 • Harbour Club Amsterdam.
 • De Rosmolen Willemstad.
 • Catrice Lip Booster Kruidvat.
 • Gwen Stefani relatie.
 • Houtkachel diameter 100.
 • Trina Solar 275 Wp All Black afmetingen.
 • Collegegeld door de jaren heen.
 • Gadgets leerlingen.
 • IJsvormpjes bol.