Home

Loonindexcijfer 2023

In het derde kwartaal van 2020 zijn de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) met 3,1 procent toegenomen. Daarmee is de stijging op het hoogste niveau sinds het eerste kwartaal van 2009. De contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) stegen met 3,2 procent in het derde kwartaal van 2020 De voorlopige eerstgepubliceerde indexcijfers voor de indexering vanaf januari 2020 zijn: Cao-loonindex (Cao lonen per maand incl. bijzondere beloningen) 2,5% CPI (prijs)-index (alle huishoudens) 2,6 CAO loonindex. NB: Rood gekleurde gegevens zijn voorlopig.. De CAO loonindex wordt uitgedrukt als een stijgingsfactor ten opzichte van het loonniveau in een referentiejaar. Onderstaand zijn de loonindices opgenomen voor referentiejaren 2000 en 2010 Om de reguliere inkomenstoetsen, de incidentele inkomenstoetsen en de rentetoetsen voor sociale koop uit te voeren, zijn onder meer de loonindexcijfers van belang 10 Januari 2020 Van winterbanden tot gebitsreiniging: deze nieuwe producten bepalen voortaan hoe snel uw loon stijgt. De prijzen van onder meer alcoholvrije bieren, paraplu's en zonnebrillen bepalen voortaan mee de index in ons land. Dat mechanisme regelt op basis van de stijgende levensduurte hoe snel de lonen en uitkeringen in ons land.

Ontwikkeling cao-lonen - CB

StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar De indexering van de personele kosten gebeurt op basis van een percentage dat de overheid vaststelt: de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). De OVA wordt berekend op basis van cijfers die het Centraal Planbureau publiceert. Voor de tariefberekening gebruiken wij de cijfers die het CPB publiceert (meestal in maart) in het Centraal Economisch Plan

Video: loon-en-prijsindexcijfers-2020 - Auxiliu

CAO loonindex - Pensioen Perspectie

 1. 23 juni 2020 - Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015 heeft heel (arbeidsrechtelijk) Nederland kennisgemaakt met de transitievergoeding. Het komt erop neer dat de werkgever aan de werknemer een vergoeding is verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever, of door haar ernstig verwijtbaar handelen of nalaten tot een einde is gekomen
 2. De cao-loonindex van het CBS kunt u toepassen om uw onderhoudscontract te indexeren. Dit moet zijn vastgelegd in het contract
 3. Inflatie cijfers Nederland - CPI. Zoals beschreven op de pagina met algemene informatie over inflatie, is CPI de afkorting van de consumentenprijsindex.De CPI is de gemiddelde prijs van een standaardpakket goederen en diensten die door huishoudens uit een bepaald land aangeschaft kunnen worden voor consumptie

De minister van Justitie bepaalt rond november met welk percentage de alimentatiebedragen moeten worden aangepast. Dit percentage hangt af van de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen. 3 Voor de wijziging van de alimentaties die volgens de hiervoor beschreven wettelijke regelingen per 1 januari 2020 zal plaatsvinden, komen in aanmerking de indexcijfers per 30 september 2018 en per 30 september 2019. Deze bedragen 112,4 respectievelijk 115,2 hetgeen een procentueel verschil van 2,491 oplevert Per 1 augustus 2020 wordt het tarief geïndexeerd op basis van het CBS loonindexcijfer voor de sector overheid over 2019 van 2,9%. Het nieuwe uurtarief in 2020 bedraagt € 111,36 Voor 2020 gaat dit om ongeveer € 3.050 per maand of € 36.600 per jaar bruto. Netto houden zij elke maand bijna € 52 meer over. Werknemers die rond het minimumloon verdienen, gaan procentueel het minst erop vooruit. Hun maandelijkse nettoloon ligt volgend jaar ongeveer € 10 hoger dan nu U bent als werkgever verantwoordelijk voor de juiste betaling van loon aan uw werknemer. Daarbij moet u zich houden aan wettelijke regels en aan de cao-afspraken

Loonindexcijfers RVO

Waar de inflatie dit jaar gemiddeld 2,6 procent bedraagt, ligt die in 2020 op gemiddeld 1,4 procent. Dat is nog altijd fors hoger dan de hoogste variabele spaarrente van 0,25 procent, maar het gat. Juniraming 2020: vooruitzichten 2020 en 2021. Ongekende bbp-daling van 6% in 2020, gevolgd door een stijging van 3% volgend jaar. De werkloosheid verdubbelt. De overheidsfinanciën krijgen een forse tik, maar blijven uit de gevarenzone. De onzekerheid is groot Het indexeringspercentage is gebaseerd op het loonindexcijfer van het jaar ervoor. Denk je er zelf aan om de partner- en/of kinderalimentatie per januari 2021 met 3% te verhogen. Hieronder vindt je de indexeringspercentages over jaren 2000 t/m 2021: 2021: 3%. 2020: 2,5%. 2019: 2%. 2018: 1,5%. 2017: 2,1%. 2016 1,3%. 2015 0,8%. 2014 0,9%. 2013 1. 31 december 2020, voor zover in de afzonderlijke artikelen niet anders is bepaald, en eindigt van rechtswege door het verstrijken van de tijd waarvoor zij is aangegaan, tenzij lid 2 aan de orde is. 2. Wanneer een der partijen tijdig de wens te kennen heeft gegeven, wijzigingen en/of aanvullingen te willen aanbrengen in een of mee Auxilium Adviesgroep maakt gebruik van cookies. Wij hebben ze nodig om onze website goed te laten functioneren en u beter van dienst te zijn. Als u verdergaat op onze website gaan wij ervan uit dat u dat goed vindt

Eindelijk gaan ook de werkenden profiteren van de goed draaiende economie. Volgend jaar groeien de lonen met 3,7 procent, in 2021 zelfs met 3,8 procent voorspelt De Nederlandsche Bank (DNB) Het loonindexcijfer is een van de twee meest voorkomende manieren om onvoorwaardelijke en voorwaardelijke toeslagen te verlenen op pensioenaanspraken.. Het loonindexcijfer geeft de jaarlijkse ontwikkeling weer van de lonen in Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bepaalt de gemiddelden van de lonen aan de hand van de gegevens die zij bij bedrijven en overheden opvraagt De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp per 1 januari 2020 Blz 4/6 Vaststelling schadevergoeding vanaf drie maanden: Na de eerste drie maanden volgt een beoordelingsmoment om na te gaan of de mantelzorg nog voldoet of dat er professionele hulp voorhanden is of gewenst

Loonindex : gegevens over de inde

voorlopig loonindexcijfer 3,0% over 2020). Dit is hoger dan de voorwaarde van 5%. Daarom zal op 1 januari 2021 wel indexatie noodzakelijk zijn. categorie per 1-1-2018 per 1-1-2021 afronding Eigen woning met tuin - alle onderhoud € 1.197,- € 1.286,78 € 1.287 Eigen woning met tuin - € weinig onderhoud 599,- € 643,39 € 64 Indextabel (indexcijfers op basis 2013) Maand Index (1) Gezondheidsindex (2) 4-maandelijks gemiddelde (3) 2018. januari: 106.06: 106.37: 103.93: februari: 106.2

Lonen stijgen in 2020 gemiddeld met 3,3 procent, denkt

Dit overzicht geeft u inzicht in de loonindexcijfers van 2015 tot heden. Het loonindexcijfer geeft de stijgingsfactoren van het loonniveau van de cao-lonen van alle sectoren weer ten opzichte van de maand en het jaar ervoor. De tool wordt periodiek geactualiseerd met de meest recente cijfers Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor het komende jaar, 2020, bedraagt het percentage 2,5%. Aanpassing alimentatiebedrag Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt het loonindexcijfer vast op basis van de landelijke salarisontwikkelingen. Het indexeringspercentage bedraagt voor 2020 2,5 %. Dit betekent dat het vastgestelde of overeengekomen alimentatiebedrag per 1 januari 2020 met 2,5 % moet worden verhoogd 2021 2020 2019 2018 2017 Stijging prijzen (voorafgaande jaar in oktober) 1,22% 2,72% 2,10% 1,33% 0,42% Verhoging pensioenen per 1 januari 1,22

Loonindex - Wanneer is de volgende indexaanpassing

12 november 2020. De De hoogte van de indexering is daarom elk jaar weer anders, omdat deze afhankelijk is van het loonindexcijfer zoals wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De indexering geldt voor zowel de partneralimentatie als voor de kinderalimentatie Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2020 is de alimentatie vastgesteld (door een rechter of opgenomen in een echtscheidingsconvenant) op een bedrag van € 1.000,-. Dit bedrag wordt per 1 januari 2021 verhoogd met 3% De contributie is geïndexeerd op basis van het loonindexcijfer Cao -lonen sector particuliere bedrijven van het Centraal Bureau voor de Statistiek. WiZZ • Postbus 693 • 4200 AR Gorinchem • T 0183 - 646 696 • E info@wzz.nl • I www.wzz.nl . Author 1/2/2020 4:23:27 PM.

Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen. Wettelijke indexering alimentatie 2021. Vanaf 2020 wordt deze aftrek gemaximeerd en in stappen afgebouwd tot 37% in 2023 Het salaris van de meeste werknemers is in de afgelopen 30 jaar nauwelijks gestegen. De Nederlandse arbeidsmarkt trekt echter wel steeds meer aan. Door het economische herstel na de financiële crisis hebben bedrijven in Nederland het drukker gekregen. Dat blijkt onder andere uit de hoeveelheid werknemers die de afgelopen tijd een nieuwe functie hebben gekregen.. Reële loonindexcijfer: Nominale loonindexcijfer / consumentenprijsindexcijfer x 100: H17: Indexcijfer economische groei: Indexcijfer nominale BBP / indexcijfer prijspeil BBP x 100: H17: Verkeersvergelijking van Fisher: M x V= P x T: H17: Exportquote: Exportwaarde goederen en diensten / BBP x 100%: H18: Importwaarde: Importwaarde goederen en.

Loonindex cijfers (conform CBS) - Volin

Bron: Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) Het Verbond van Verzekeraars heeft tot en met maart 2011 een indexcijfer gebouwen gepubliceerd, dat was afgeleid van de 'outputprijsindex bouwkosten nieuwbouwwoningen' van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) het loonindexcijfer over de maand juli van het voorafgaande kalenderjaar is gestegen Lid 2 Indien in 2019 en/of 2020 de premie als bedoeld in art. 3 lid 1, niet voldoende is om de in lid 1 genoemde nagestreefde pensioenopbouw voor dat jaar te realiseren, zal d Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer, dat weer vastgesteld wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De indexering alimentatie 2020 is vastgesteld op 2,5 %. Dit betekent dat u dus zelf de alimentatie per januari 2020 met 2,5 % moet verhogen

UWV Perspectief is er voor en door mensen die arbeidsongeschikt zijn. Praat mee op het Wajong-forum of bekijk ervaringsverhalen, video's en tips 26 oktober 2020 Het wettelijke indexeringspercentage voor alimentatie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Elk jaar veranderen de lonen en daarom wordt dit ook doorberekend in het vastgestelde alimentatie bedrag Ieder jaar worden de bedragen voor kinder-en partneralimentatie aangepast. Voor het jaar 2021 worden de geldende alimentaties geïndexeerd met een bedrag van 3 % van het in 2020 voor u geldende bedrag. Het bedrag aan alimentatie gaat ieder jaar iets omhoog met een nieuw percentage Per 1 januari 2020 stijgt de kinder- en/of partneralimentatie weer met 2,5%. Maurena Leimena: Maar let op, Voorbeelden hiervan zijn wanneer het inkomen van de onderhoudsplichtige niet zoveel stijgt als het loonindexcijfer aangeeft of wanneer het salaris naar buitenlandse maatstaven wordt vastgesteld

CBS Statlin

Aan de hand van de landelijke salarisontwikkelingen stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het loonindexcijfer vast. Indexering 2020. Voor 2020 is het indexeringspercentage voor de alimentatie vastgesteld op 2,5%. Dat betekent dat de alimentatie met 2,5% verhoogd wordt. Het indexeringspercentage van 2020 is het hoogste percentage. Het indexeringspercentage is gebaseerd op het loonindexcijfer van het jaar ervoor. TIP: Denk je er zelf aan om de partner- en/of kinderalimentatie per januari 2020 met 2,5% te verhogen. View this post on Instagram. Het percentage waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2020 wordt verhoogd, is vastgesteld op 2,5% Glenda Raap - 19 oktober 2020 Wettelijk indexeringspercentage alimentatie 2021 vastgesteld op 3%. Door: Glenda Raap. De hoogte van de indexering is daarom ook ieder jaar anders, omdat deze afhankelijk is van het loonindexcijfer zoals wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) CBS-loonindexcijfer. Voor een nadere toelichting zie de begrotingswijziging 2020, Bijstelling budget 2020 aan CBS-index loonkostenontwikkeling. d Het besluit over de bestemming van het jaarresultaat wordt in de jaarrekening vastgelegd onder 'Overige gegevens van de jaarrekening' Uitleg over rekenen met indexcijfers op economielokaal voor vwo

Wat is het prijsindexcijfer voor personele kosten

Vaststellen van de Indexering alimentatie 2020 In de Staatscourant is op 29 oktober is de beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2020 van de Minister voor rechtsbescherming gepubliceerd waarin de het wijzigingspercentage voor alimentatie is bepaald op 2,5 % met ingang van 1 januari 2020 Daardoor krijgt een onderhoudsplichtige partij steeds meer draagkracht, terwijl de onderhoudsplichtige hier niet van profiteert. Dit werd niet redelijk geacht. Er is daarom door de wetgever gekozen voor een indexering via een loonindexcijfer. De alimentatie wordt jaarlijks, op 1 januari, aangepast (geïndexeerd) met dit loonindexcijfer Online sinds 11/03/2020. Leuke jobs in de juridische sector. De juridische sector heeft een nogal saai en stoffig imago. Velen stellen zich bij een juridisch medewerker iemand voor die zit te puffen en te zweten tussen een torenhoge stapel dossiers. Toch is het een boeiende branche om in te werken

De hoogte percentage voor de indexering van het levensonderhoud voor 2020 is bekend. Ieder jaar bepaalt de overheid het percentage waarmee bedragen voor levensonderhoud wordt verhoogd. Dit jaar is het percentage met ingang van 1 januari 2020 vastgesteld op 2,5%. Dit percentage is gebaseerd op het loonindexcijfer van het jaar ervoor. Het verhogen van het.. Lees het nieuws over salarissen en salarisonderhandelingen. An acquaintance of ours, Leo Debeij, has adopted the grave of the American soldier Earl K. Plummer: PLOT N, ROW 1, GRAVE 15, RANK Private First Class, SERIAL # 35728787, UNIT 1 247th Engineer Combat Battalion, STATE IN, AWARD Purple Heart. Earl K. Plummer died in Germany on April 4, 1945. He was born in Indiana in 1915 We noemen dit ook wel indexering. Hoe veel deze verhoging bedraagt is afhankelijk van de salarisontwikkelingen (het loonindexcijfer). Het achterliggende idee is dat als prijzen en lonen stijgen de alimentatie ook naar rato aangepast moet worden. De wettelijke indexatie voor 2020 is vastgesteld op 2,5%. Is het verplicht om te indexeren

Loonindex tot en met mei 2020 - Mazars Mazars in Nederlan

Cao-loonindex CBS Techniek Nederlan

Dit percentage wordt afgeleid van het loonindexcijfer, dat jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt vastgesteld, op basis van de landelijke loonontwikkelingen. De alimentatie indexeringspercentages van de afgelopen vijf jaar waren: 2016: 1,3% 2017: 2,1% 2018: 1,5% 2019: 2,0% 2020: 2,5 Deze regel geldt voor alimentaties die na 1 januari 1978 zijn vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2020, wordt de wettelijke indexering van de alimentatie aangepast naar 2,5 %. Van deze automatische indexering kan eventueel worden afgeweken bij overeenkomst. Voor de vaststelling van het percentage wordt aangesloten bij het loonindexcijfer PENSIOENREGLEMENT versie 1 januari 2020 3 van 27 Artikel 2. Deelnemerschap 1. Deelnemer is de werknemer die 20 jaar of ouder is. 2. De werknemer wordt opgenomen in de pensioenregeling per de datum van indiensttreding o

Inflatie Nederland actuele en historische CPI cijfer

Indexering alimentatie - Nibud - Nationaal Instituut voor

Staatscourant 2019, 58409 Overheid

10 november 2020. Indexeringspercentage alimentatie voor 2021 is bekend (Staatscourant 2020, 53070 16-10-2020) De kinder- en partneralimentatie wordt per 1 januari 2021 verhoogd met 3%. Het percentage is gebaseerd op de stijging van het loonindexcijfer over de periode 30 september 2019 tot 30 september 2020. De verhoging geldt van rechtswege Het loonindexcijfer is op basis van de Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan (CEP) met lange Prijsindexatie 2020 *) 2,0% Loonkostenindex 2020 3,2% Indexatie 2020 Prijsindex 30% * 2% 0,60% Loonkostenindex. Indexering alimentatie 2020. Alimentatie, zowel partneralimentatie als kinderalimentatie, dient jaarlijks te worden verhoogd met een door de overheid vastgesteld indexeringspercentage. Hoeveel is de indexering alimentatie 2020? De alimentatie moet met ingang van 1 januari 2020 te worden verhoogd met 2,5%. Uw alimentatie indexeren met onze indexeringstoo Het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent ieder jaar het loonindexcijfer: het percentage waarmee salarissen zouden moeten worden aangepast om de economie bij te kunnen benen Door indexering blijft de koopkracht van de alimentatieontvanger op peil. Het indexeringspercentage is gebaseerd op het loonindexcijfer van het vorige jaar. De minister van Justitie en Veiligheid maakt elk jaar bekend (meestal in november) met welk percentage het alimentatiebedrag moet worden verhoogd. Voor 2020 is de indexering vastgesteld op.

Ieder jaar worden per 1 januari de kinder- en partneralimentatie van rechtswege, dat wil zeggen automatisch op grond van de wet, geïndexeerd. Of in en hoeverre de alimentatiebedragen worden geïndexeerd, wordt jaarlijks vastgesteld door de Minister van Justitie De kadernota 2020 is de eerste die volgens dit concept zal worden opgesteld. Voor het loonindexcijfer gaan we uit van de CAO gemeenten (CAR-UWO). Zolang er geen CAO ontwikkeling bekend is, gaan we uit van de Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers zoals Geldend van 01-01-2020 t/m heden. Toon relaties in LiDO Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen; Maak een permanente link Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen; Toon wetstechnische informatie Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen; Vergelijk met een eerdere versie Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen; Druk de regeling af Besluit financieel. De lonen van mensen die in dienst zijn van een bedrijf of instelling stijgen volgend jaar naar verwachting met ongeveer 3%. Dat meldt het economisch bureau van ABN Amro

Jaarlijks wordt het percentage van indexering van partneralimentatie en kinderalimentatie gepubliceerd in de Staatscourant. Het indexeringspercentage is gebaseerd op het loonindexcijfer van het voorgaande jaar. Het percentage waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2020 wordt verhoogd, is vastgesteld op 2,5% Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven en de overheid. 3 nov 2020. Mijn naam is Sherlock Holmes, de alimentatie fraude expert aan het woord. 15 okt 2020. Daten en zo Voor 2020 is het indexeringspercentage door het Ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld op 2,5%. De hoogte van de indexering is daarom ook ieder jaar anders, omdat deze afhankelijk is van het loonindexcijfer zoals wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Het indexcijfer voor 2020 is vastgesteld op 2,5% (Beschikking van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 oktober 2019, nr. 2727242. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer, dat elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt berekend • loonindexcijfer uit de septembercirculaire 2019; • prijsindexcijfer uit de septembercirculaire 2019. Dit leidt tot het volgende overzicht: - Bijdrage 2020 (na 1® begrotingswijziging 2020) € 562.000,-- Bijdrage 2021 (volgens kadernota 2021) €576.000, Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven en de overheid. Per 1 januari 2019 is de indexering van de vastgestelde alimentatiebedragen op 2% vastgesteld. Datum van grosse/laatste uitspraak: Bedrag:.

 • Zara Spanje locaties.
 • Fotomodel voor een dag.
 • Chirurgische schaar.
 • Kattenhuis Pets Place.
 • Nuntius België.
 • Dekbedovertrek Tweepersoons.
 • Menzis vergoeding specialistische GGZ.
 • Islamitische kalender 1440.
 • Wintertype fuchsia.
 • Tegeltjes spreuken liefde.
 • Parkeerzone 500 Rotterdam.
 • Nieuw zeeland maori's kleding.
 • Alaska thunder F.
 • Maaltijd met hamburger.
 • Saturation pressure.
 • Google Finance.
 • Orthopedie Waregem.
 • Fijn krullend haar kapsels.
 • Lost Monster.
 • The Gifted waar te zien.
 • Mirena spiraal bijwerkingen.
 • Hues Corporation.
 • Waarom een hartscan.
 • Red Sea Reefer 250 sump.
 • Make a painting from a photo online.
 • Sussex royal instagram official.
 • Wintertype fuchsia.
 • Rg gebouw Erasmus MC.
 • 400 XR beeldverversing.
 • Natuurfotografen in Nederland.
 • Türk otel siteleri.
 • Trainingsbroek zwangerschap.
 • Parkeerzone 500 Rotterdam.
 • Schilderij balletdanseres.
 • Kinderfeestje corona Haarlem.
 • Volwassen kat opvoeden.
 • B2Ctelecom.
 • Ranzijn Almere.
 • Blauwe lucht.
 • Burrito chips.
 • Paarden luizen op mens.