Home

Identificatieplicht uitzendkrachten

Identificatieplicht uitzendkracht: zo zit het Neemt u een nieuwe medewerker in dienst? Dan bent u verplicht om zijn of haar identiteit te controleren. Dit geldt niet alleen voor vaste werknemers, maar ook voor uitzendkrachten Identificatieplicht bij inleen/uitzendkrachten Omdat de noodzakelijkheid ontbreekt is het bewaren van een kopie van het ID van ingeleend personeel tegen de wet. U heeft nog wel een identificatieplicht. Behalve het vaststellen van de identiteit moet u ook de echtheid van het ID controleren Identificatieplicht werknemer De werknemer is verplicht om zich bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst tegenover de werkgever te identificeren. De uitzendkracht heeft deze verplichtingen jegens de uitzendonderneming, omdat hij daar in dienst treedt. De werknemer is tevens verplicht tijdens het werk een identiteitsbewijs bij zich te hebben

Op diverse punten past de wet niet bij de flexibele arbeidsmarkt. De wet schrijft voor dat ID-bewijzen van werkzoekenden die zich inschrijven bij een uitzendonderneming pas gekopieerd mogen worden door de uitzendonderneming op het moment dat er sprake is van een daadwerkelijke uitzendovereenkomst Identificatieplicht voor uitzendkrachten Huurt u een uitzendkracht in? Dan moet u ook zelf zijn originele identiteitsbewijs controleren voor hij bij u aan de slag gaat. U mag geen kopie van het identiteitsbewijs in uw administratie opslaan aangezien u niet de werkgever bent van de uitzendkracht. Dat is het uitzendbureau Identificatieplicht bij inlening. Ook als je uitzendkrachten inleent, bijvoorbeeld via een uitzendbureau, ben je verplicht om hun originele identiteitsbewijzen te controleren. Schijnconstructies tegengaan. Je hoeft er echter geen kopie van te maken en te bewaren

Identificatieplicht uitzendkracht: zo zit het - E&A

 1. Identificatieplicht voor ingeleend personeel (inlenersaansprakelijkheid) Als u personeel inleent bijvoorbeeld via een uitzendbureau (ook als de uitzendkracht niet de Nederlandse nationaliteit heeft), moet u als inlenende werkgever ook zelf het originele identiteitsbewijs van de uitzendkracht controleren
 2. Als werkgever mag u alleen arbeidskrachten laten werken van wie u de identiteit kent en die in Nederland mogen werken. Aan deze 'verificatieplicht' moet u altijd voldoen voordat u iemand voor u laat werken. Dit stappenplan helpt u daarbij
 3. Bijvoorbeeld een uitzendkracht, gedetacheerde of payroller? Dan krijgt u van de werkgever (de uitlener of onderaannemer) een kopie of scan van het identiteitsbewijs van deze werknemer. De uitlener of onderaannemer is dit verplicht op grond van artikel 15 van de Wet arbeid vreemdelingen
 4. U bent als inlener wel verplicht om bij aanvang van de werkzaamheden de identiteit van de uitzendkracht te controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. U mag echter geen kopie maken en bewaren
 5. Uitzendkrachten: let op de identificatieplicht 28 juni 2012. Werkt u binnen uw bedrijf met buitenlandse uitzendkrachten? Let op: als inlener moet u de identiteit van die uitzendkracht (ook) checken. U kunt niet afgaan op de check door het uitzendbureau
 6. Er mogen geen kopieën van de identiteitsbewijzen van uitzendkrachten worden gemaakt: dat moet het uitzendbureau doen. Een veilige kopie maken Bij het verstrekken van een kopie van een identiteitsbewijs kunnen maatregelen worden genomen om dit zo veilig mogelijk te doen

Identificatieplicht bij inleen/uitzendkrachten - Adfin Advie

Wet op de identificatieplicht WID - FlexNieuw

 1. istratie op te slaan. Bron: Rijksoverheid. Berichtnavigatie
 2. Identificatieplicht op straat. Alleen bepaalde toezichthouders mogen op straat om een identiteitsbewijs vragen. Personen die uw identiteit mogen controleren zijn: Er mogen geen kopieën van de identiteitsbewijzen van uitzendkrachten worden gemaakt, dat moet het uitzendbureau doen
 3. Identificatieplicht voor uitzendkrachten Als een werkgever een uitzendkracht inhuurt via een uitzendbureau (ook iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft), moet hij als inlenende werkgever zelf het originele identiteitsbewijs van de uitzendkracht controleren
 4. Aanwijzing uitbreiding identificatieplicht. Als documenten waarmee de identiteit kan worden aangetoond, gelden sinds 1 januari 2005 op basis van het gewijzigde art. 1 WID:een geldig Nederlands reisdocument, een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 kan beschikken, een geldig rijbewijs of voor personen afkomstig uit de landen van de EU of de EER een geldig.
 5. Op de werkgever rust een identificatieplicht. Hij is verplicht bij indiensttreding van een werknemer de identiteit en eventuele verblijfsstatus van die werknemer te controleren. Hij moet dat doen aan de hand van een op dat moment geldig legitimatiebewijs waaruit ook de nationaliteit van de werknemer blijkt. Dit kan een paspoort of ID-bewijs zijn

Identificatieplicht voor uitzendkrachten. Huur je een uitzendkracht in? Dan moet je ook zelf zijn/haar originele identiteitsbewijs controleren voor hij/zij bij jou aan de slag gaat. Je mag geen kopie van het identiteitsbewijs in jouw administratie opslaan aangezien je niet de werkgever bent van de uitzendkracht Identificatie. Bij identificatie gaat het om diverse manieren om iemands identiteit vast te stellen. Bijvoorbeeld via een identiteitsbewijs, het burgerservicenummer (BSN) of biometrie (zoals vingerafdrukken) Wet Identificatieplicht In de Wet op Identificatieplicht staat dat een werkgever verplicht is om de identiteit van alle bij hem in dienst zijnde werknemers te contoleren en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (ID-bewijs) te maken en te bewaren. Ook als u vreemdelingen inhuurt, zoals uitzendkrachten of personeel van ee

Identificatieplicht. De Wet op de Identificatieplicht verplicht werkgevers de identiteit van werknemers bij aanvang van het dienstverband vast te stellen. Dit geldt ook voor uitzendkrachten en stagiair(e)s. Als u in dienst komt bij de universiteit dient u daarom een geldig identiteitsbewijs te tonen Iedere werknemer en/of uitzendkracht moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Als werkgever bent u verplicht de identiteit van uw werknemers en/of uitzendkrachten te controleren vóór zij in dienst treden. Tevens ben je als werkgever verplicht een kopie van het identiteitsbewijs te bewaren in het personeelsdossier Identificatieplicht voor uitzendkrachten Als u een uitzendkracht inhuurt, moet u ook zelf zijn originele identiteitsbewijs controleren voor hij bij u aan de slag gaat. U hoeft geen kopie van het identiteitsbewijs in uw administratie op te slaan Daarom dienen uitzendbureaus, net als reguliere werkgevers, op basis van de Wet op de Loonbelasting de identiteit van de uitzendkracht vast te stellen. Het uitzendbureau mag het ID-bewijs en de loonheffingsverklaring alleen kopiëren en scannen als er sprake is van een definitieve plaatsing van een uitzendkracht bij een opdrachtgever Identificatieplicht bij inlening. Ook als je uitzendkrachten inleent, bijvoorbeeld via een uitzendbureau, ben je verplicht om hun originele identiteitsbewijzen te controleren. Je hoeft er echter geen kopie van te maken en te bewaren

Hulp bij wetgeving die belangrijk is voor het runnen van uw uitzendorganisatie.Bijv. Wet op de identificatieplicht, Wet arbeidsmarkt in balans 1 Een werkzoekende, die in aanmerking komt voor terbeschikkingstelling of voor arbeidsbemiddeling, verstrekt aan degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt of die arbeidsbemiddeling verricht een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met 3°, van de Wet op de identificatieplicht Identificatieplicht De identificatieplicht houdt in dat iedereen vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als de politie daarom vraagt. Er mogen geen kopieën van de identiteitsbewijzen van uitzendkrachten worden gemaakt: dat moet het uitzendbureau doen

Wet op de identificatieplicht (WID) - AB

Wij vragen dan ook aandacht voor uw verantwoordelijkheden, zoals vastgelegd in de Wet op de Identificatieplicht. Wees in het bijzonder alert op de verificatieplicht waarbij de werkgever het identiteitsbewijs van zijn werknemers moet controleren op echtheid en geldigheid op het moment dat zij in dienst treden Dit is in tegenstelling tot de Identificatieplicht van Werknemers bij Werkgevers, waar de Bewaarplicht daar wél om vraagt. Deze wet is al ruim een jaar van kracht en veel bedrijven zich hiervan onvoldoende bewust. Het ID-bewijs (geldig Paspoort of geldige Identiteitskaart) van uitzendkrachten hoeft dus niet meer gekopieerd worden

Identificatieplicht voor uitzendkrachten; Welke gegevens moet de werkgever krijgen? Document details Document type word Aantal pagina's 3 Aanvullende informatie. Voordat de werknemer in dienst komt, controleert de werkgever het originele identiteitsbewijs Voor meer informatie over de identificatieplicht zie Identificatieplicht bij inleen-/uitzendkrachten. LET OP Op de bouwplaats moet iedereen zich kunnen identificeren met een geldig ID-bewijs. Posted on 27 mei 2014 by Arie in Personeelszaken. Subscribe. Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates

Formulieren voor medewerkers van Paystaff

Level one uitzendburea

Identificatieplicht voor uitzendkrachten. Als u een of meer uitzendkrachten inhuurt via een uitzendbureau, moet u ook als inlenende werkgever zelf het originele identiteitsbewijs van de uitzendkracht controleren. U doet dit voor het begin van de werkzaamheden Identificatieplicht voor werknemers. In Nederland is elke werknemer verplicht zich op zijn werkplek te kunnen identificeren. Deze regel geldt dus ook wanneer u als werknemer bij Business People als uitzendkracht aan het werk bent. Zorg daarom dat u op uw werk altijd een geldige ID-kaart of een geldig paspoort bij u heeft

Geldt de identificatieplicht ook voor uitzendkrachten? Als u een uitzendkracht inhuurt via een uitzendbureau, moet u ook als inlenende werkgever zelf het originele identiteitsbewijs van de uitzendkracht controleren. U doet dit voor aanvang van de werkzaamheden. U hoeft geen kopie van het identiteitsbewijs in uw administratie op te slaan Personeelsdossiers. Werkgevers verwerken veel persoonsgegevens van hun werknemers. Deze zijn vaak opgeslagen in een personeelsdossier. Werkgevers mogen alleen een personeelsdossier aanleggen als dat noodzakelijk is om een arbeidsovereenkomst of een aanstelling als ambtenaar uit te voeren Identificatieplicht. Allereerst is er de identificatieplicht. Alle arbeidskrachten die voor u werken (ook de buitenlandse die via een uitzendbureau bij u terechtkomen) moeten over een geldig identiteitsbewijs beschikken. Check dit altijd en bewaar een kopie van het bewijs in uw administratie. Inlenen van buitenlands personeel: check het. Voor uitzendkrachten schreef de fiscus dezelfde procedure voor. Inmiddels meldt de Belastingdienst dat het bewaren van een kopie van een identiteitsbewijs van uitzendkrachten sinds 1 januari 2014 niet langer verplicht is. Identiteit uitzendkracht aantonen op basis van persoonsgegevens Sinds 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Deze vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). In 2015 hebben de Eerste en Tweede Kamer de Wet meldplicht datalekken en de uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid College bescherming persoonsgegevens (nu Autoriteit Persoonsgegevens) aangenomen

De Wet op de Identificatieplicht verplicht werkgevers de identiteit van werknemers bij aanvang van het dienstverband vast te stellen. Dit geldt ook voor uitzendkrachten en stagiair(e)s. Als u in dienst komt bij de universiteit dient u daarom een geldig identiteitsbewijs te tonen. Een kopie van uw identiteitsbewij De NBBU is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. We behartigen de belangen van ruim 1.300 brede dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, payroll ondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt Identificatieplicht voor uitzendkrachten. Voor het inhuren van uitzendkrachten gelden andere regels. Voordat een uitzendkracht aan de slag gaat, moet je zelf zijn originele identiteitsbewijs controleren. Je hoeft geen kopie van het identiteitsbewijs in jouw administratie op te slaan. Tenzij de uitzendkracht niet uit de Europese Unie komt

De identificatieplicht, verplichtingen voor de werkgever

Identificatieplicht voor uitzendkrachten Huurt u een uitzendkracht in? Dan moet u ook zelf zijn originele identiteitsbewijs controleren voor hij bij u aan de slag gaat. U mag geen kopie van het identiteitsbewijs in uw administratie opslaan aangezien u niet de werkgever bent van de uitzendkracht. Dat is het uitzendbureau Identificatieplicht 5.4 Niet voldoen aan identificatieplicht. Artikel. Publicatiedatum: april 2015. Product: Onderneming & Salaris, Onderneming & Personeel. Rubriek: uitzendkrachten, freelancers en andere arbeidskrachten die niet op de loonlijst van uw organisatie staan,.

Identificatieplicht werknemers, wat zijn de regels

Alle eerder gecontroleerde uitzendkrachten en de bijbehorende identificatie gegevens kan je terugvinden op de pagina 'geïdentificeerd'. Met deze nieuwe functionaliteit heb je de identificatieplicht in een paar stappen afgerond en kan je alle gegevens terugvinden op één centrale plek. Meer informatie over de identificatieplicht van. Hoewel uitzendkrachten van alle werknemers het meest flexibel zijn in hun uurloon, Dat betekent dat werkgevers die een nieuwe werknemer in dienst nemen, om aan de identificatieplicht te voldoen zowel de voorkant als de achterkant van het paspoort moeten controleren en kopiëren en de kopie ervan moeten bewaren in de salarisadministratie Bekijk hier het laatste nieuws omtrend Normec VRO. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meld u gratis aan voor de nieuwsbrief Zo voldoen we aan de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). Zo bent u bij ons niet alleen 100% verzekerd van hardwerkende werknemers, maar ook van goede en betrouwbare werknemers. Kop: Wilt u meer weten over onze hardwerkende arbeidskrachten? Onze uitzendkrachten staan al voor u klaar om aan het werk te gaan

Werkgevers die buitenlandse werknemers in dienst nemen, krijgen te maken met speciale regels. Deze regels staan in de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de Identificatieplicht Downloads. Bekijk onze WKA, SVU, SNA verklaringen en onze ABU, NBBU en NEN certificeringen bescherming) WID (Wet op de identificatieplicht), WAB (Wet arbeidsmarkt in balans), WAADI (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) en cao voor uitzendkrachten 6.1 De deelnemer kan een oordeel vormen over kennis en ervaring van een flexwerker op basis van objectieve criteria, zoals opleiding (diploma's en certificaten), opleidings Informatie identificatieplicht minder dan 1 minuut 30 januari 2015 2 januari 2017 Pauline Werkgevers moeten van alle werknemers die voor hen werken de identiteit controleren Nee. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het burgerservicenummer (BSN) geen bijzonder persoonsgegeven. In de Uitvoeringswet AVG (UAVG) wordt het BSN niet als bijzonder persoonsgegeven aangemerkt. Wel mogen de Europese lidstaten onder de AVG zelf voorwaarden stellen aan het verwerken van een nationaal identificatienummer, zoals het BSN

Stappenplan verificatieplicht Inspectie SZ

Video: Identiteitsbewijs Autoriteit Persoonsgegeven

Voor iedere werkgever geldt de identificatieplicht. Ongeacht de nationaliteit van de werknemer en of u deze zelf in dienst heeft of via een uitzendbureau.De identificatieplicht heeft tot doel om premie- en belastingfraude tegen te gaan en om illegale tewerkstelling van vreemdelingen te voorkomen. De verplichting is vastgelegd in de belastingwetgeving en in de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) Wat zijn de voordelen voor de ondernemer/werkaanbieder. Om daarmee een onvoorziene personeelsvraagstuk binnen uw onderneming op te vangen, kan de inhuur van een uitzendkracht relatief duurder zijn dan het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met of het aanbieden van een 0-urencontract aan een potentiële werknemer, die echter wel wordt geacht bij u op de loonlijst te staan.

Voor jou als uitzendkracht is het prettig om te weten of jouw uitzendbureau lid is van ABU of NBBU. Dit wil zeggen dat ze zich altijd moeten houden aan de regels in de cao. Denk daarbij aan het tijdig uitbetalen van je loon en opgebouwde reserveringen. Vanaf december 2019 is er een cao voor de gehele uitzendbranche Daarnaast is - in het kader van de Wet op de Identificatieplicht - de vaststelling van de juiste identiteit van de uitzendkracht een van de kwaliteitsnormeringen. Op alle onderdelen van de NEN 4400-1 certificering voldoet ErvarenJaren aan de gestelde eisen en dat betekent, dat wij zijn opgenomen in het Register Normering Arbeid Iedereen moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs, ook op de werkplek. Als werkgever ben je verplicht de identiteit van je nieuwe personeel te controleren. Voordat de werknemer bij je in dienst komt, controleer je het originele identiteitsbewijs. Je bewaart een kopie ervan in je administratie. Wanneer het identiteitsbewijs van een werknemer verloopt, hoeft [ Let op: van de identiteitsbewijzen van uitzendkrachten en andere ingeleende werknemers mogen werkgevers geen kopie maken en bewaren. Het is wel verstandig om hun identiteit te controleren voordat zij aan de slag gaan. Zo voorkomen werkgevers dat ze bijvoorbeeld met een ingeleende werknemer aan de slag gaan die geen verblijfsvergunning heeft uitzendkracht en identificatieplicht als u uitzendkracht bent moet u zich, ongeacht uw nationaliteit, kunnen identificeren bij uw inhurende werkgever. u heeft hiervoor een origineel identiteitsbewijs nodig. als u niet de nederlandse nationaliteit heeft en u begint met werken, geeft het uitzendbureau of de onderaannemer bovendien een kopie van uw geldige identiteitsbewijs aan de werkgever die u.

GEEN kopie meer ontvangen/bewaren van het ID-bewijs van

Let op: van de identiteitsbewijzen van uitzendkrachten en andere ingeleende werknemers mogen werkgevers geen kopie maken en bewaren. Het is echter wel verstandig om hun identiteit te controleren voordat zij aan de slag gaan. Van buitenlandse uitzendkrachten mag wel een kopie van het identiteitsbewijs gemaakt worden Wet Identificatieplicht. Bij inschrijving bij Always Action Uitzendbureau wordt het ID-bewijs van de uitzendkracht grondig gecontroleerd op echtheid en geldigheidsduur. Lees praktische info over de wet Identificatieplicht in onderstaand document. Informatie Wet Indentificatieplich Als uitzendspecialist voor senioren weten we alles over het werken met AOW-gerechtigde werknemers. Bekijk onderstaand een overzicht van de veelgestelde vragen (FAQ) van werkzoekenden. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op, we beantwoorden uw vraag graag Bijvoorbeeld of ook voor vrijwilligers, stagiaires, uitzendkrachten, grensarbeiders en artiesten een identificatieplicht op het werk geldt Identificatieplicht. Dezelfde verplichting geldt voor uitzendkrachten of personeel van een onderaannemer (bijvoorbeeld personeel voor catering, schoonmaak of beveiliging). Een kopie van het identiteitsbewijs wordt bij de loonadministratie bewaard

In de afbouwsector hebben we veel te maken met het uitvoeren van de identificatieplicht van eigen personeel en ingehuurd personeel. In veel gevallen wordt volstaan met het simpelweg maken (en veelal ook ongebreideld) doorsturen van kopieën van identiteitsbewijzen aan opdrachtgevers. Los van de vraag of dit altijd moet en mag, is het belangrijk dat u in de situatie dat het moet, u dit goed doet Antwoord: Ja, een uitzendbureau is als werkgever zelfs wettelijk verplicht om een kopie van het ID-bewijs van uitzendkrachten te maken en te bewaren. We zullen dit toelichten. Kopie paspoort Veel bedrijven vragen automatisch om een kopie van een pasoort of ID-bewijs

Ook de vaststelling van de juiste identiteit van de uitzendkracht in het kader van de Wet op de Identificatieplicht behoort tot de controles . Hiernaast gelden verschillende wetten en regels, die binnen het toetsingskader van deze norm vallen Deze richtlijn van de Belastingdienst is op 1 januari 2014 echter ten aanzien van ingeleende arbeidskrachten gewijzigd. Dit artikel gaat in op alle aspecten van de identificatieplicht volgens de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) en de Wet op de identificatieplicht (WID). Daarnaast bevat het voorbeelden en checklists

Als je bijvoorbeeld een payroller inhuurt, of een uitzendkracht, betaal je een vast bedrag aan de payroll- of uitzendorganisatie. Je medewerker staat bij hen op de loonlijst, dus je hebt geen administratieve rompslomp van loonbelasting en vakantietoeslag. En de kosten vallen niet opeens hoger uit bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Nadelen Op tijd voldoen aan identificatieplicht Let op: van de identiteitsbewijzen van uitzendkrachten en andere ingeleende werknemers mogen werkgevers geen kopie maken en bewaren. Het is wel verstandig om hun identiteit te controleren voordat zij aan de slag gaan Identificatieplicht. Alle arbeidskrachten die bij u werken moeten altijd een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben. Ook voor uitzendkrachten uit het buitenland. Maar voor Nederlandse uitzendkrachten geldt: u mag geen kopie bewaren van hun identiteitsbewijs Level One Uitzendbureau is een groeiende organisatie, ontstaan aan de keukentafel van een agrarische familie. Al ruim 10 jaar gespecialiseerd in het uitzenden van werknemers uit de EU en eveneens Nederlands personeel. Met een kantoor in Polen en diverse wervingskanalen in andere EU-landen beschikt Level One over een groot bestand hardwerkende, gemotiveerde, flexibel en direct inzetbare.

Uitzendkrachten: let op de identificatieplicht

BSN check; Nieuws; BSN check. Wil je een BSN check uitvoeren? Het is een handige controle die je helpt na te gaan of je het juiste burgerservicenummer van jezelf hebt of dat het nummer van iemand anders klopt In de paspoorten die tegenwoordig worden uitgereikt, staat het BSN op de achterkant. Dat betekent dat werkgevers die een nieuwe werknemer in dienst nemen, om aan de identificatieplicht te voldoen zowel de voorkant als de achterkant van het paspoort moeten controleren en kopiëren en de kopie ervan moeten bewaren in de salarisadministratie De Wet Arbeid Vreemdelingen, WAV, regelt de voorwaarden, waaronder de werkgever buitenlandse werknemers buiten de EU kan inzetten en de rechten van de buitenlandse werknemer die in Nederland werkzaam is Als uitzendspecialist voor senioren weten we alles over het werken met AOW-gerechtigde werknemers. Bekijk hier een overzicht van de veelgestelde vragen

Identificatieplicht. De identificatieplicht van de uitzendkracht ligt bij de opdrachtgever. Zodra er iemand bij u gaat werken wordt u hierover nader geinformeerd. Voordeel payrolling. Lees de nieuwsbrief over de voordelen van payrolling. Lees hier. Staat het antwoord op uw vraag niet tussen de veelgestelde vrage Zorgplicht: u heeft de plicht om medewerkers de gelegenheid te geven aan hun identificatieplicht te voldoen bij een controle op de werkplek; alle medewerkers moeten zich op de werkplek kunnen identificeren (dus bijvoorbeeld ook de stagiair, uitzendkracht, vrijwilliger) Bij een controle door bijvoorbeeld de Belastingdienst moeten zij dit kunnen tonen Er is echter een uitzondering op de identificatieplicht bij werknemers: van inleners en uitzendkrachten mag u géén kopie van het identificatiebewijs maken. Vanzelfsprekend is het wel verstandig om de juiste identiteit vast te stellen voordat de inlener/uitzendkracht aan de slag gaat opdrachten uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers. 2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met een uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde. 3 1.14 Identificatieplicht en Wet Arbeid Vreemdelingen De bouw in Nederland kent een toenemende participatie van flexibele arbeidskrachten en buitenlandse werknemers. Bij het aannemen van nieuwe medewerkers heeft een werkgever te maken met de identi-ficatieplicht en regels over de bescherming van persoonsgegevens. De wetgeving met betrekking tot.

Kopie paspoort of ID - wanneer toegestaan, en wanneer niet

Personeel inlenen? Pas op de valkuilen De Zaa

Formulieren en documenten . Op deze pagina vindt u alle formulieren en documenten die u kunt gebruiken voor uw bedrijf of die informatie verschaffen over de dienstverlening van Payrollplaats.Wilt u meer weten over ons bedrijf en onze dienstverlening 9. Identificatieplicht . Werkgevers zijn verplicht de identiteit van hun werknemers, zowel Nederlandse als buitenlandse werknemers, te controleren. De identificatieplicht valt uiteen in drie onderdelen, te weten: een verificatieplicht, bewaarplicht en zorgplicht Uitzendkrachten: wel controleren, geen kopie. Ook van uitzendkrachten moet een identiteitsbewijs gecontroleerd worden voor aanvang werkzaamheden. Er hoeft alleen geen kopie bewaard te worden in de administratie. Meer informatie over de identificatieplicht vind je op de webpagina. Uitzendkrachten; BBL leerling; Payrolling; Zzp; Wajongers; Werving en selectie; 10-stappenplan voor werkgevers; Vitaliteit in bedrijf: werken aan een energieke en succesvolle organisatie! Bedrijfsscan 'Vitaliteit in bedrijf' Praktische adviezen & tips; Extra tools; Vakantie en verlof. Stimuleren van vakantieopname; Ziekte en vakantie.

 • Push up challenge 100.
 • Haaraccessoires bruiloft.
 • Legende kleine zeemeermin.
 • Parcour betekenis.
 • Nederland Zingt top 100.
 • Speedtest pc.
 • Vissen in de winter op karper.
 • Fotodeken nl review.
 • Clotted cream Lidl.
 • Technics platenspeler Bluetooth.
 • Flavivirus fsme.
 • Intracommunautaire verwerving auto Duitsland.
 • Symptomen zeldzame ziektes.
 • Alcatel Lucent access point.
 • Vasculitis onderbenen.
 • Dynamo aansluiten tractor.
 • Mario game trailer.
 • Gaming Munzee.
 • Minicamping Schouwen Duiveland.
 • Indigo kind.
 • Funko POP MediaMarkt.
 • Dagkaart trein Duitsland.
 • Eiken keuken zelf zandstralen.
 • Limburg vector.
 • De Krim Overijssel funda.
 • Berkenstammen afscheiding.
 • Vruchtbaarheidstest Kruidvat.
 • Urban Drivestyle Review.
 • Fosfaatrechten per koe.
 • Tonijn bakken Jamie Oliver.
 • Aral mer.
 • Nick en Simon op de camping.
 • Recreatiewoning te koop Maarnse Berg.
 • Francis Coucke ervaringen.
 • Mep puzzelwoordenboek.
 • Yeezy Blue Oat.
 • RoC crème ervaringen.
 • Waterspuit haar action.
 • SAFe 5.
 • Hackfort 4 Zuiderzee.
 • Capillaritis huidziekten.