Home

Moslims en palliatieve zorg

palliatieve zorg? - Lees hier mee

Een moslim mag kiezen voor pijnbestrijding of palliatieve sedatie. In tegenstelling tot wat veel moslims denken, is er binnen de islam wel degelijk ruimte om in de allerlaatste fase van het leven pijnbestrijding of palliatieve sedatie in te zetten, zegt Mustafa Bulut in de nieuwste uitgave van Pallium Palliatieve zorg aan moslims, een bijzonder aandachtsgebied. Het boekje Kleur bekennen. Verpleegkundige zorg aan moslims in de palliatieve fase van een ziekte is a l zeven jaar oud, maar het onderwerp is nog minstens net zo actueel als toen. 'Praten over de dood is voor moslims een moeilijk onderwerp', zegt Nuray Aygan van AyganZorg

Een moslim mag kiezen voor - Palliatieve zorg

Een brug tussen palliatieve zorg en migratie - Artsenkrant

De Islam kent een aantal specifieke voorschriften voor de stervensbegeleiding en de omgang met het lichaam van een overledene. Deze zijn anders dan de gebruiken van de westerse/christelijke traditie. De Stichting Islamitisch Begrafeniswezen (IBW) ontwikkelde daarom een protocol over stervensbegeleiding van moslims in het ziekenhuis Bij palliatieve zorg kunnen mensen bijvoorbeeld verschillen in: Rituelen. De mate van vertrouwd zijn met palliatieve zorg, de mate van mantelzorg.. Gewoontes met betrekking tot hygiëne, omgang man-vrouw, tonen van emoties etc. Opvattingen over leven en dood. Openheid over de diagnose De palliatieve zorg zoals we die nu kennen, dankt haar bestaan aan een Engelse verpleegkundige en arts: Dame Cicely Saunders. Zij richtte in Zuid-Londen een speciale locatie op voor mensen die in het ziekenhuis opgegeven waren en die thuis niet konden sterven: het St. Christopher's Hospice De moslim en lijden. 4. Regelgeving in de Islam. 5. Palliatieve zorg in de praktijk. 6. Comfortmaatregelen. 7. Vuistregels. 8. Uitdaging. 9. Slot. De wereld is divers. •In België leven we momenteel in een multiculturele samenleving. De term multiculturalisme heeft verschillende betekenissen

Moslims En Palliatieve Zorg, Deurne (Deurne, Belgium). 4,302 likes · 199 talking about this. MOPA vzw biedt ondersteuning aan moslim palliatieve patiënten en hun familie in Vlaanderen. Laagdrempelig,.. De vergrijzing, meer gevallen van kanker en andere factoren hebben ertoe geleid dat er meer aandacht is gekomen voor palliatieve zorg. Vanuit de geestelijke verzorging is deze zorg altijd aangeboden. Omdat er ook veel moslims tot de grote groep vergrijzenden en zieken horen, komt er steeds meer aandacht voor deze groep binnen de palliatieve zorg Moslims En Palliatieve Zorg, Deurne (Deurne, Belgium). 4,295 likes · 32 talking about this. MOPA vzw biedt ondersteuning aan moslim palliatieve patiënten en hun familie in Vlaanderen. Laagdrempelig,..

Verschil tussen palliatieve zorg en terminale zorg. In de ouderenzorg is vaker sprake van palliatieve zorg dan gedacht wordt. Bij palliatieve zorg denken we ook vaak aan terminale zorg. Beide zorgvormen worden geboden aan diegenen die niet meer kunnen genezen van hun ziekte en daaraan zullen overlijden Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren. Hoofdstuk 11: Kanker en palliatieve zorg (Pharos en NHG) pp 255-264. Lessen uit gesprekken over leven en dood. Voorlichting over palliatieve zorg aan mensen met een migratieachtergrond. Publicatie van Expertisecentrum Pharos, November 2017; Graaff FM de Oncologieverpleegkundige Gerdiene van Rinsum uit het VU medisch centrum Amsterdam maakte een checklist voor de begeleiding van terminale moslims Hallo AllemaalWij zijn Esmee Shannon Daphne en YvonPalliatieve Zorg bij MoslimsAls Het is dan handig om te weten hoe je tijdens palliatieve zorg hier mee om gaat.Relevantie het voorkomen dat de familie de patiënt de werkelijke toestand van zijn of haar gezondheid niet vertelt.EuthanasieDe moslim maakt onderscheid tussen actieve en.

Palliatieve zorg aan moslims, een bijzonder

De animatiefilm 'Wat is palliatieve zorg?' is in april 2018 ontwikkeld, waarbij het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (2017) als basis heeft gediend. De film. Palliatieve zorg en Islam. Ankie Spelbrink, geestelijk verzorger ETZ, Palliatieve zorg en Islam Ankie Spelbrink, geestelijk verzorger ETZ, 09-11-2017 Voorwaarden voor goede palliatieve zorg bij moslim patiënten Kennis van verschillen Medisch Cultureel/levensbeschouwelijk/religieus . Nadere informati Palliatieve zorg is de zorg en hulp die mensen krijgen in de laatste fase van het leven. Het belangrijkste doel is ervoor zorgen dat mensen een zo goed mogelijke tijd hebben en kwaliteit van leven houden Een moslim wil alleen gewassen worden door iemand van het eigen geslacht. De reguliere thuiszorg kan met deze wens vaak geen rekening houden. Sinds kort kunnen hulpbehoevende islamieten terecht bij UenZo thuiszorg in Rotterdam. Het bureau levert cultureel passende zorg. 'De reguliere thuiszorg is doordrenkt met Nederlandse normen en waarden. Palliatieve zorg vindt plaats als genezing niet meer mogelijk is. Genezen gaat dan over in verzorgen. De zorg is dan gericht op de kwaliteit van leven en het verminderen van het lijden. Met veel aandacht voor pijnbestrijding, comfort, aandacht voor de psychische en sociale omstandigheden van de zieke en zijn naasten

Palliatieve zorgen Oog voor kwaliteit van leven en sterven Palliatieve zorg is alles wat nog dient gedaan te worden als men denkt dat er niets meer kan gedaan worden - Cicely Saunder Er is steeds meer aandacht voor palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit heeft te maken met een langere levensverwachting en vergrijzing van deze doelgroep. Hierdoor beseffen we steeds meer dat palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking extra aandacht nodig heeft. Verschillen reguliere palliatieve zorg Ook de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) streeft verbinding en samenwerking na, om de palliatieve zorg te verbeteren. Bestuurder Esmé Wiegman licht toe. 'We bestaan sinds 2018 en hebben nu 3 lidorganisaties: het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Stichting Fibula (de landelijke organisatie van de netwerken palliatieve zorg) en PaTz (voor palliatieve thuiszorg)

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 november 2007, nr. DLZ-KZ-2802433, houdende subsidiëring van palliatieve terminale zorg (Regeling palliatieve terminale zorg Palliatieve zorg gaat over kwaliteit van leven voor mensen met een levensbedreigende aandoening die geen perspectief hebben op herstel. Een deel van hen is in de terminale fase. Bij mensen met een chronische ziekte is er niet altijd een scherpe Palliatieve zorg en rouwverwerking in coronatijden. Deel deze pagina. Delen op LinkedIn. Delen op Twitter. Delen op Facebook. Delen via WhatsApp. Delen via e-mail. De coronacrisis heeft een grote impact op mensen in hun laatste levensfase en degenen om hen heen. Hoe kunnen we hen toch goede zorg en ondersteuning bieden,. De themabijeenkomst Verbinden van lijnen tussen verpleegkundigen palliatieve zorg in de 1ste en 2de lijn leverde een prachtige oogst op! Het uitwisselen van actuele ontwikkelingen werd als zeer waardevol ervaren Folder over de werking van MOPA vzw (Moslims en palliatieve ondersteuning Antwerpen

Palliatieve zorg is zorg aan cliënten die niet meer beter worden. De zorg is gericht op palliatie, of verlichting, waarbij zowel de kwaliteit van leven als de kwaliteit van sterven centraal staat. Palliatieve zorg heeft meerdere kanten omdat de zorgverlener moet inspelen op zowel fysieke, psychische, sociale als spirituele behoeften en wensen van de cliënt Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Palliatieve patiënten en hun naasten ervaren geen verbetering van het programma Palliantie. Vanuit dat programma werden afgelopen vijf jaar 158 projecten gefinancierd, met een totale subsidiesom van 51 miljoen euro Het Kwaliteitskader palliatieve zorg geeft zorgverleners en zorgorganisaties een duidelijk beeld van goede palliatieve zorg. Het helpt ook bij het ontwikkelen van beleid over zorg verlenen wanneer er geen genezing meer mogelijk is

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Om de kwaliteit van palliatieve zorg een forse impuls te geven en ervoor te zorgen dat aan de wensen en waarden van mensen in de laatste levensfase voldaan wordt, werd in 2017 het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland uitgebracht. Het vormt de basis voor de inrichting van palliatieve zorg in. Op deze website vindt u alle informatie over kinderpalliatieve zorg, de zorg aan kinderen met een levensduurverkortende of levensbedreigende ziekte en hun gezin Palliatieve patiënten met een migratieachtergrond doen zeer weinig een beroep op het bestaande aanbod. Vaak zijn ze niet op de hoogte van het bestaan van deze zorg en weten ze niet wat comfortzorg inhoudt Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland geeft zorgverleners en zorgorganisaties een eenduidig beeld van wat verstaan wordt onder goede palliatieve zorg en helpt bij het ontwikkelen van beleid op dit gebied. Zorg die is gebaseerd op de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en zijn naasten. Niet alleen lichamelijke zorg, maar ook.

Palliatieve zorg wordt daarom weleens 'totale zorg' genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel. 'Een comfortabel ziek- en sterfbed' is te allen tijde het belangrijkste doel van de betrokken zorgverleners. Start van de palliatieve fase. De periode waarin palliatieve zorg verleend kan worden is van patiënt tot patiënt verschillend zorg in de palliatieve fase vaak buiten beschouwing wordt gelaten of onderbelicht blijft. 1.4 Hoe is de set met Kwaliteitsindicatoren Palliatieve Zorg opgebouwd? In Bijlage 1 vindt u de set met in totaal 43 indicatoren, te weten 33 over de zorg aan patiënten en 10 over de begeleiding aan directe naasten Moslims en Palliatieve Ondersteuning Antwerpen (MOPA) Dit doctoraatsonderzoek focust op hoe de communicatie en besluitvorming verloopt bij het verlenen van palliatieve zorg aan Turkse en Marokkaanse kankerpatiënten die in Nederland wonen. Rituelen rond het levenseinde (NL) | Boek Palliatieve zorg is zorg voor mensen die niet meer beter worden. Het doel is het voorkomen en verlichten van lijden met daarbij veel aandacht voor de kwaliteit van leven. De KNMG zet zich in voor optimale palliatieve zorg door, samen met andere betrokkenen, het Kwaliteitskader palliatieve zorg naar de praktijk te vertalen ze palliatieve zorg kregen en maakten geen onderscheid tussen palliatieve en curatieve zorg, ze hoopten op beterschap. Naasten waren in het algemeen zeer betrokken, zij leden mee met de zieke. Bovengenoemde perceptieverschillen vindt men waarschijnlijk ook in de palliatieve zorg aan Nederlandse patiënten, maar deze verschillen werden in d

Palliatieve zorg 2 Dit is de printversie van het e-book 'Palliatieve zorg, zorg voor u en uw naasten'. Het e-book is ontwikkeld in afstemming met Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG). E-book: https://palliatievezorg.patientenfederatie.nl Utrecht, mei 201 Palliatieve zorg. Zorg voor u en uw naasten Palliatieve zorg. Zorg voor u en uw naasten. Inleiding 1. De meest gestelde vragen 2. Het gesprek met uw arts 3. Wat mag u verwachten van uw zorgverleners? 4. Wat maakt uw leven zinvol 5. Individueel zorgplan: overzicht met afspraken 6. Aandacht voor mantelzorgers 7. Andere websites 8

Palliatieve zorg onderscheidt zich daarmee van andere zorgvormen door de nadruk op de kwaliteit van leven voor de patiënt en zijn of haar familie. Ondanks deze algemene definitie van palliatieve zorg van de Wereld Gezondheid Organisatie bestaan er toch verschillen tussen landen over wat palliatieve zorg precies inhoudt Rouwen en verdriet kennen geen kleur of geen religie, stellen Latifa en Saïda. We fungeren als wegwijzer en brug tussen patiënten, familieleden en zorgverleners. Al moeten we dagelijks ook taboes doorbreken over het levenseinde, palliatieve zorg en zorgplanning.Voor veel artsen en zorgverleners is MOPA een onbekende Zilveren Kruis wil goede palliatieve zorg voor alle verzekerden, conform de kwaliteitskaders 'Wijkverpleging' en 'Palliatieve Zorg'. Wij stimuleren doelmatige zorg in de wijkverpleging om de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg voor onze klant te borgen Palliatieve zorg wordt in Nederland als onderdeel van de reguliere zorg beschouwd. Het beleid is erop gericht dat palliatieve zorg als netwerkzorg wordt ingevuld, multidisciplinair en multidimensioneel is en constant beschikbaar is. Iedere zorgverlener wordt verondersteld palliatieve zorg te kunnen geven

Palliatieve sedatie voor moslims bezwaarlijk medischcontac

 1. g wil het PNAT ondersteuning bieden bij levenseindevragen en alle aspecten van palliatieve zorg, nl. de totaalzorg voor personen die ongeneeslijk ziek zijn. Wij werken nauw samen met vzw Ispahan , de multidisciplinaire begeleidingsequipe die palliatieve thuiszorg aanbiedt in het arrondissement
 2. zorgen dat palliatieve patiënten zich meer thuis gaan voelen in palliatieve zorginstellingen. 1.1 Projectachtergrond Palliatieve zorg is de actieve, algehele zorg voor patiënten van wie de ziekte niet meer reageert op genezende behandeling. Behandeling van pijn en andere symptomen, bestrijding van psychologisch
 3. Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding en onderzoeksopzet 8 1.1Aanleiding 9 1.2 Onderzoeksvragen 10 1.3 Onderzoeksaanpak 11 1.4 Opbouw rapport 13 2 De palliatieve zorg 14 2.1Definitie palliatieve zorg 15 2.2De palliatieve fase als zorgcontinuüm met de patiënt als regiehouder 16 2.3De vier dimensies bij goede palliatieve zorg 17 2.4 De behoefte aan palliatieve zorg en het aanbod van.
 4. en zorgt voor toegang tot informatie en keuzemogelijkheden 10. In Nederland is palliatieve zorg generalis- tische zorg. Daarmee worden alle zorg- verleners geacht palliatieve zorg te kunnen bieden, zo nodig met ondersteuning van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverle-ners. Zie het animatiefilmpje 'Wat is palliatieve zorg '. wat i
 5. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een campagne gestart rondom de bewustwording en mogelijkheden van palliatieve zorg. Deze vorm van zorg en hulp is gericht op mensen die zich in de laatste fase van het leven bevinden. Met het concept 'Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik', benadrukt de campagne dat als iemand uitbehandeld is, het leven en de.

Palliatieve zorg Patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, voor wie geen behandeling meer mogelijk is, kunnen beroep doen op de palliatieve zorgen van ZNA. ZNA biedt palliatief twee mogelijkheden o Werelddag Palliatieve Zorg - 14 oktober 2017: uitwerken van een actie i.s.m. de Federatie (herwerking folder,) o Plaats van Moslims en Palliatieve ondersteuning in Antwerpen (MOPA) in het zorglandschap o Externe vragen o.a. vraag van productiehuis Shelter, vraag rond schrijfster 'sprookje van de dood Palliatieve Zorg vacatures. Verpleegkundige (m/v), Vakantiekracht Zorg (m/v), Helpende (m/v) en meer op Indeed.co

Kleur bekennen. Verpleegkundige zorg aan moslims in de ..

 1. Palliatieve zorg in Nederland Door de vergrijzing en het toenemend aantal mensen met een chronische ziekte zoals kanker, hartfalen, COPD en dementie wordt de vraag naar palliatieve zorg steeds groter. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat ervan uit dat palliatieve zorg in Nederland door reguliere, generalistische.
 2. De huisarts krijgt steeds vaker te maken met migranten die palliatieve zorg nodig hebben. Culturele en religieuze opvattingen over ziekte en sterven spelen dan een belangrijke rol en kunnen botsen met de opvattingen van de huisarts. Goede zorg in de
 3. Een aantal hulpmiddelen is ontwikkeld om de samenwerking tussen huisartsen, de wijkverpleegkundigen en de consulenten palliatieve zorg te verbeteren. Dat komt de palliatieve zorg voor de patiënt en diens naasten ten goede. Klik op de onderstaande titels voor het downloaden van de tools. 1
 4. dementiezorg en palliatieve zorg: bundeling van krachten en expertise verhoogt de kwaliteit van zorg. In de praktijk echter werken de vele tien-tallen netwerken palliatieve zorg en ketens dementiezorg in Nederland nog maar mondjesmaat samen. Voor een deel is dat begrijpelijk, aangezien vee

Informatie voor mensen met hartfalen die palliatieve zorg krijgen of daar binnenkort voor in aanmerking Lees meer. Gratis. bestellen downloaden. Meetinstrumenten in de Patiënten in de palliatieve fase en hun naasten wordengeconfronteerd met de eindigheid van het bestaan.... Lees meer. Gratis. bestellen downloaden. Palliatieve zorg wordt vergoed uit de zorgverzekering, de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit hangt af van of je een indicatie voor de Wet langdurige zorg hebt, of niet. Voor sommige zorg betaal je het eigen risico en/of een eigen bijdrage 3.6 Websites over palliatieve zorg 14 3.7 Wijze van zoeken op internet 18 3.8 Nazorg voor naasten 21 4. Conclusies 24 4.1 Informatie over palliatieve zorg zoeken 24 4.2 Vorm en inhoud van de informatie 24 4.3 Websites over palliatieve zorg 25 4.4 Nazorg 25 5. Aanbevelingen 26 Bijlage 1: Interviews 28 Bijlage 2: Vragenlijst 3 Palliatieve zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Binnen dit project is de Toolkit 'Palliatieve zorg in de GGZ' ontwikkeld en getest. De Toolkit bevat een methodiek om vroegtijdig vast te stellen wanneer er mogelijk sprake is van een palliatieve zorgvraag Onze locatie Zon & Schild beschikt over een palliatieve unit. Hier kunnen mensen met een psychiatrische aandoening terecht die door een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven zitten. Bij het aanbreken van die laatste levensfase richten we de zorg op verlichting van het lijden. Hierin staan vier aandachtsgebieden centraal; medisch, psychisch, sociaal en

Ellen de Nijs, verpleegkundig specialist en lid werkgroep Zorg van Expertisecentra Palliatieve Zorg, LUMC, Leiden Kris Mooren, longarts en kaderarts palliatieve zorg, Spaarne Gasthuis, Haarlem Wendy Oldenmenger, verpleegkundig onderzoeker, Erasmus MC, Rotterdam Karin Pool, longarts en kaderarts palliatieve zorg, Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwij Goede voorbeelden. Tussen 2006 en 2016 heeft ZonMw een aantal Goede Voorbeelden van palliatieve zorg verzameld en beschreven. Doel hiervan was inzichten en methodieken te delen met andere zorgverleners en hen te inspireren. Nog altijd vormen deze voorbeelden een bruikbare bron van inspiratie Basisopleiding Palliatieve Zorg; Postgraduaat Referentiepersoon PZ; Themadagen/terugkomdagen; Studiedagen; Vormingsaanbod rouw; Agenda. Studiedag 2021 Hoe gaat het me jou? Boeken en brochures. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen; Palliatief Netwerk Arrondisement Turnhout; Levenseinde naar een ethisch kader; Alles over levenseinde; Het. Palliatieve zorgen. Het ontstaan van Palliatieve Zorg; Wat is Palliatieve Zorg? De criteria van de palliatieve patient. PICT-schaal; identifatie van de zorgnoden; Vroegtijdige zorgplanning; Medisch begeleid sterven; Wetgeving; Premies en verlof. palliatieve thuispatient; werknemers; zelfstandigen; werklozen; mantelzorgers; thuisvervangende.

Het e-learning programma Palliatieve zorg 'Begin Goed Zorg Goed' bestaat uit een samenhangende serie van acht e-learning modules die ieder los van elkaar gevolgd kan worden. Zij zijn ontwikkeld om het generalistische niveau bij zorgverleners met basiskennis en vaardigheden in de palliatieve zorg verder te brengen en om een positieve verandering in zorgverlening aan te brengen Palliatieve zorg Bij palliatieve zorg staat dus niet de genezing op de voorgrond, maar de kwaliteit van leven. Er is bij palliatieve zorg aandacht voor lichamelijke klachten, zoals pijn en benauwdheid, maar ook voor de psychische, sociale en spirituele problemen waar de patiënt mee te maken kan hebben Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten (en hun naasten) die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard

Video: Islam biedt wél ruimte voor palliatieve zorg Trou

Het team van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende. Mensen denken steeds meer na over het levenseinde en welke zorg ze in die laatste levensfase wensen. Ook wie lijdt aan een chronische en/of levensbedreigende ziekte wordt vroeg of laat geconfronteerd met vragen betreffende het levenseinde Terminale zorg is onderdeel van palliatieve zorg en vindt plaats in de stervensfase. Deze zorg heeft als doel het stervensproces zo comfortabel mogelijk te maken. De terminale fase is de fase waarin het sterven op korte termijn is te verwachten (enkele dagen tot weken). 17 Zorg in de laatste levensfase noemt men palliatief terminale zorg. De zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden in de laatste maanden van het leven, en om de naasten te ondersteunen. Palliatief terminale zorg is mogelijk voor jeugd en voor volwassenen hebben met palliatieve zorg aan mensen met een niet-westerse achtergrond. Wetenschappelijk geïnteresseerde lezers die meer inzicht willen hebben in de uitkomsten van de literatuurstudie en de expertmeeting en de vertaalslag ervan naar deze handreiking willen we verwijzen naar het Achtergronddocument bij de handreiking Palliatieve zorg

Miscommunicatie voorkomen bij palliatieve zorg aan moslims

Basisprincipes van palliatieve zorg. De toenemende dynamiek van het ziekteproces in de palliatieve fase en de intensiteit van psychologische processen bij de patiënt en zijn naasten doen een verdergaand beroep op de competentie van de huisarts dan het werk van alledag De medische zorg is in handen van onze twee artsen: Lienke Hendriks, specialist ouderengeneeskunde (BIG-nummer 29917981701) en Margot Verkuylen, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg (BIG-nummer 3903572-7001). Ons medisch team omvat (meestal) ook een arts in opleiding, die onder supervisie van Margot Verkuylen werkt Visie op palliatieve zorg 1.1. Visie op de patiënt in de palliatieve fase. In het werk als verpleegkundige bied ik zo'n 25 jaar verpleegkundige zorg en begeleiding aan patiënten en diens naasten in de palliatieve fase. De palliatieve fase waarin de veelal zieke patiënt verder achteruitgaat op het psycho- sociale en lichamelijk gebied. In vee Palliatieve zorg in een hospice of bij u thuis valt onder wijkverpleging Verblijfskosten voor het verblijf in een hospice Als u een Wlz-indicatie heeft leest u hier verder Er is geen vergoeding voor: waskosten en telefoonkoste Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland. V&VN Palliatieve Zorg, V&VN Oncologie, V&VN Neuro & Revalidatie en V&VN Verpleegkundig Specialisten zijn bij de ontwikkeling van dit kwaliteitskader betrokken geweest. Eigenaar: IKNL Jaar van uitgifte: 2017. Documen

Moslims en Palliatieve Ondersteuning Antwerpen

Terminale fase moslims - protocol begeleiding - Nursin

Op deze site vindt u informatie over palliatieve zorg in Noord- en Oost-Flevoland. Palliatieve zorg is de zorg in de laatste levensfase. Deze zorg wordt ook wel terminale zorg of stervensbegeleiding genoemd, maar is veel breder. In het netwerk palliatieve zorg Noord- en Oost-Flevoland werken allerlei organisaties samen om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren Palliatieve zorg is multidimensionele zorg waarbij de kwaliteit van leven centraal staat. Er wordt aandacht besteed aan de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele dimensies [Spreeuwenberg 2013 217, Zylicz 2010 219] Je bent bekend met het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Je bent bekend met de richtlijnen en besluitvorming in de palliatieve fase. De positionering van psychosociale hulpverlening in de palliatieve zorg is helder. Je hebt kennisgenomen van verschillende screeningsinstrumenten (LAST meter, Utrecht Symptoom Dagboek, HADS)

Samenvatting palliatieve zorgen/euthanasie/palliatieve sedatie Laatste update van het document: geleden . Dit document bevat 15 pagina's en is een samenvatting van alle leerdoelen over palliatieve zorgen. Elk leerdoel wordt afzonderlijk beantwoord, dit maakt het zeer overzichtelijk. De termen euthanasie en palliatieve sedatie komen ook aan bod, worden. Volg de cursus Zorgconsulent palliatieve zorg Als zorgconsulent palliatieve zorg geef je advies en ondersteuning aan het zorgteam. Samen met het zorgteam plan je de zorg op proactieve wijze en voorkom je crisismomenten in de laatste levensfase van de cliënt

Culturele verschillen in de zorg Kennisplein Zorg voor Bete

Historie - Palliatieve zorg

Groeikansen op het gebied van palliatieve en terminale

De verpleegkundige zorg. Lectoraat Acute Intensieve Zorg, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 2014. Josien Schoo. Palliatieve zorg op een IC afdeling. Praktijkonderzoek naar de wijze waarop IC verpleegkundigen vorm geven aan de palliatieve zorg bij patiënten met een abstinerend beleid. Hogeschool Arnhem Nijmegen. 2010 Palliatieve zorg. Palliatieve zorg is voor cliënten die in hun laatste levensfase verkeren. Door jarenlange ervaring weten wij dat ernstig zieke cliënten zich hechten aan hun eigen vertrouwde omgeving. Onze medewerkers begrijpen als geen ander dat de zorg voor een ongeneeslijk zieke familielid erg zwaar kan zijn De basiscursus palliatieve zorg is een blended learning traject: een combinatie van digitaal en interactief leren. De inhoud is door en voor zorgprofessionals ontwikkeld en gebaseerd op het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. We hebben het vormgegeven in een leerpad wat uitnodigt om te blijven leren en ontwikkelen. Het leerpad bestaat uit 3 delen. Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan cliënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. Dan kun je denken aan kanker, wanneer die uitbehandeld is. Maar ook dementie, COPD of hartfalen zijn ziekten waar mensen niet van kunnen genezen Palliatieve zorg kan gegeven worden aan patiënten met alle levensbedreigende ziekten, zoals kanker, ALS, COPD, dementie of hartfalen. Kwaliteit van leven Er wordt naar gestreefd klachten te voorkomen, eventuele klachten zo vroeg mogelijk te herkennen en ze dan te behandelen

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen :: Pnat

Met het extra geld en de nieuwe aanpak wil het kabinet een verbeterslag maken in de palliatieve zorg en dat de zorg bekender zal worden bij een groter publiek. Auteur: Karel de Vries, redactie Zuster Jansen. palliatieve zorg. Praktische Palliatieve Box is speciale doos voor stervenden Palliatieve zorg In de laatste fase van uw leven kunnen de gespecialiseerde zorgmedewerkers van Amaris u thuis verzorgen en steunen. Wij houden hierbij rekening met de dingen die waardevol zijn voor u Palliatieve zorg is de zorg voor iemand die niet meer beter wordt. De zorg is erop gericht dat diegene zich zo goed mogelijk voelt, lichamelijk en geestelijk. Zorgorganisaties kunnen hierbij helpen. De thuiszorg bijvoorbeeld, of een organisatie voor vrijwillige palliatieve zorg. Palliatieve zorg is ook mogelijk in een hospice of verpleeghuis

Wat is palliatieve zorg? - Palliatieve zorgPalliatieve zorg | WoonZorgcentra Haaglanden

Moslims En Palliatieve Zorg Faceboo

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie, dat wil zeggen verzachting of verlichting.Het wordt meestal gebruikt als impliciet contrast met curatieve zorg, medisch en verzorgend handelen met als doel genezing te bereiken. Palliatieve zorg is dus meestal van toepassing als genezing niet (meer) mogelijk is: er zijn onbehandelbare ziekteverschijnselen (refractaire symptomen)

Pallialine: Wervelmetastasen : Stadia van palliatieve zorg
 • Gadgets leerlingen.
 • Filmtheater Hilversum vrijwilligers.
 • Maligniteit longen.
 • Engelse Setter pups.
 • Familie Tom Hanks.
 • Nederlands octrooi 69589.
 • Wanneer teef dekken.
 • Honda 50cc modellen.
 • Stuntstep 83 cm.
 • Operatie fibula fractuur.
 • De Luwte Texel.
 • Univé vergoedingen.
 • Magisto Professional.
 • LARP Nederland.
 • Chlorophyll Nederlands.
 • Gebroken hart syndroom wiki.
 • Kga voorbeelden.
 • Polyclinique Micheroux.
 • Airpress tacker.
 • Britse kroonjuwelen diamant.
 • Marathon Gent 2021 inschrijven.
 • Slakken ziektes.
 • Weeshuis werken.
 • Filmlocaties Amsterdam.
 • Nagelstudio amsterdam west plein 40 45.
 • Body transformation 3 months female.
 • Hoe lang duurt genezing gekneusde poot hond.
 • Heren pakken ZARA.
 • Keratosis pilaris arms.
 • MijnSchoolInfo Margarethaschool.
 • Dennenhars poeder.
 • Practicum kleuren in vuurwerk.
 • Perceptiedoofheid betekenis.
 • Vaseline en eiwit.
 • Autosloperij Schiedam.
 • Pitcher Sport.
 • Excel BPM berekenen.
 • Dagcursus fotografie.
 • Langst regerende president Filipijnen.
 • Bijvoeglijk naamwoord groep 4.
 • Pitcher Sport.