Home

Leerlingdossier mbo

Leerlingdossiers. Een basisschool of middelbare school mag verschillende gegevens over een leerling bewaren. Dat doet de school in een leerlingdossier. Dit dossier bestaat voor een deel uit administratieve gegevens. Verder zit er in het leerlingdossier informatie die nodig is om de leerling onderwijs en begeleiding te geven Leerlingdossier. In een leerlingdossier worden verschillende gegevens bewaard. Het leerlingdossier bevat administratieve gegevens, zoals de in- en uitschrijving op de school, adresgegevens, betalingsgegevens en gegevens over afwezigheid Iedere school houdt een leerlingdossier bij over de vorderingen van uw kind. Op grond van de Wet primair onderwijs moet de school u informeren over de vorderingen van uw kind. U hebt als ouder het recht om het leerlingdossier in te zien. U kunt ook een kopie vragen aan school. De school is verplicht om [ Inzage leerlingdossier en andere rechten.. Rondom leerlinggegevens hebben ouders verschillende rechten. Ouders hebben recht op inzage, mogen een kopie vragen, hun zienswijze toevoegen en bepaalde informatie laten verwijderen Als de school het werk van uw kind bewaart, maakt dit werk onderdeel uit van het leerlingdossier. Het schoolwerk mag u inzien en kopiëren. Het is afhankelijk van het schoolbeleid wat de school precies bewaart. De resultaten van de eindtoets van de basisschool, de centrale examens en de rekentoets moet de school altijd bewaren

Leerlingdossiers Autoriteit Persoonsgegeven

 1. Elke school in het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs moet een onderwijskundig rapport opstellen wanneer een leerling naar een andere school gaat. Scholen in het voortgezet onderwijs stellen een onderwijskundig rapport op wanneer voor een leerling bij het samenwerkingsverband leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) wordt aangevraagd of een toelaatbaarheidsverklaring voor.
 2. Bewaartermijn.. Scholen moeten zich aan strenge regels houden bij het verwerken van persoonsgegevens. In wet- en regelgeving is ook bepaald hoe lang scholen het leerlingdossier, examens en toetsen mogen bewaren
 3. ering i.o.m. de MBO Raad en Onderwijsinspectie Validering: op inhoudsniveau door de Inspectie van het Onderwijs Datum: Maart 2018, versie 2.0 Contact: www.onderwijsenexa
 4. Met een diploma op zak kan je ook van het havo of vwo naar het mbo. Dit gebeurt alleen niet zo vaak. Inschrijven mbo, vmbo-diploma vooropleidingseis Voor het mbo gelden vooropleidingseisen (art. 8.1.1.c lid 1 WEB). Het vmbo-diploma is de bekendste vooropleidingseis. Vrijwel de meeste mbo-studenten stromen in met een vmbo-diploma (art. 8.2.2 lid.
 5. istratieve gegevens zoals verzuim-, in- en uitschrijvingsgegevens en gegevens van leerlingen en hun ouders die nodig zijn voor het berekenen van het.

Wat is een leerlingdossier? - OC

 1. In het leerlingdossier staan alle gegevens die de school verwerkt over een leerling. Ouders hebben het recht om dit leerlingdossier in te zien
 2. Stichting Onderwijsgeschillen houdt landelijke commissies voor de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in stand
 3. g persoonsgegevens

In het informatieblad Archiefbeheer bij scholen is verduidelijkt wat de verhouding is van de Archiefwet tot de onderwijsregelgeving en tot de AVG. Ook is het overzicht van selectielijsten aangevuld. Belangrijk: diploma's mogen alleen worden vernietigd na afloop van de termijn die in een vastgestelde selectielijst staat Ouders hebben recht op inzage in het leerlingdossier op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het is ook mogelijk om een afschrift op te vragen. Inzage voor ouders. Ouders mogen regelmatig persoonsgegevens opvragen. Het verzoek om gegevens van een minderjarig kind wordt gedaan door de wettelijke vertegenwoordigers De Commissie is op grond van art. 12.3 lid 1 cao mbo bevoegd om kennis te nemen van: geschillen die tussen de werkgever en de werknemer ontstaan over de toepassing van de cao andere geschillen die de goede verstandhouding tussen werkgever en werknemer kunnen schaden en die met goedvinden van beide partijen aan de Commissie worden voorgelegd Alle informatie zit in het leerlingvolgsysteem of leerlingdossier. Zo kan de leerkracht goed inschatten welke opleiding geschikt is voor een leerling. In groep 8, meestal in januari of februari, geeft de leerkracht dan het definitieve schooladvies

Leerlingdossier Verzamelnaam voor de persoonsgegevens die de school verwerkt en bijhoudt over een leerling. Bevat rapporten, uitslagen van toetsresultaten, gegevens uit het leerlingvolgsysteem , verslagen van gesprekken met ouders en afspraken die er over de leerling zijn gemaakt Werkgever past de cao mbo niet goed toe door de werknemer op te dragen om elke dag van 9.00 tot 17.00 uur op de werkplek aanwezig te zijn, terwijl een werktijdenregeling ontbreekt. Datum uitspraak: 27 juli 202

Bijdrage aan Evaluatie passend onderwijs | Onderwijsgeschillen

Leerlingdossier Balans Digitaa

Vijf vragen over leerlingdossier en privacy Ouders willen weten wat scholen wel en niet mogen vastleggen over hun kind. En welke rechten zij hebben om deze gegevens in te zien of te wijzigen. Scholen kunnen beleid ontwikkelen voor het verwerken en de bescherming van persoonsgegevens van ouders en leerlingen Regelmatig komt deze vraag bij onze juridische helpdesk binnen. Ouders kunnen op verschillende manieren inzage krijgen in de persoonsgegevens van hun kind én hebben recht op een kopie. Hoe het zit, leest u hier

LEERLINGDOSSIER..... 7 3.1. PERSOONSGEGEVENS (VAVO), beroepsonderwijs (MBO) en het hoger onderwijs (HBO en WO) wisselen gegevens met DUO uit via BRON. Het uitwisselen vindt plaats in het kader van de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) leerplicht/casemanager MBO. Artikel 4 Leerlingdossier . 1. De consulent leerplicht/casemanager MBO legt slechts een leerlingdossier aan over een jongere indien de consulent leerplicht/casemanager MBO mondelinge, telefonische, e-mail- of schriftelijke contacten heeft met de jongere of derden over diens: a. vervangende leerplicht Leerlingdossier. In het leerlingdossier in Mijn DUO ziet u op verschillende tabbladen de gegevens van de leerling zoals die in BRON staan. U ziet hier de persoonsgegevens van de leerling, de inschrijvingsgegevens (tabblad 'Deelnames') en de examenresultaten. Registratieoverzich

2. De leerplichtambtenaar controleert actief bij het roc/mbo of de jongeren die het vmbo hebben verlaten (geslaagd) zich al hebben aangemeld/ingeschreven voor een vervolgopleiding. Indien nodig en gewenst bemiddelt de leerplichtambtenaar bij het inschrijven voor een vervolgopleiding. 3 De wet zegt niet tot in detail wat in het onderwijskundig rapport moet staan. Maar er gelden wel enkele wettelijke regels. Als het onderwijskundig rapport wordt opgesteld in verband met de overgang van basis- naar voorgezet onderwijs, moet de basisschool in het onderwijskundig rapport het schooladvies voor het voortgezet onderwijs opnemen. Scholen voor (voortgezet) speciaal [ Leerlingenvervoer is vervoer aan leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen gaan door een ziekte, handicap of andere beperking, bijvoorbeeld ernstige gedragsproblemen. De gemeente is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer dient u een aanvraag in bij uw gemeente. Dat moet voor elk schooljaar opnieuw. De gemeente beslist dan of uw. Leerlingdossier De basisscholen hebben van de gemeenten de rol van poortwachter gekregen. Bij een vermoeden van dyslexie geeft de school zelf gedurende zes maanden intensieve begeleiding aan de leerling, op zorgniveau 3. Wanneer dat niet tot verbetering van de resultaten leidt, stelt de school een leerlingdossier samen Basisschool Rekenproblemen worden pas echt duidelijk als kinderen vanaf groep 3 formeel rekenonderwijs krijgen. De problemen van kinderen met rekenproblemen en dyscalculie kunnen erg van elkaar verschillen en door deskundigen worden dan ook diverse subtypen dyscalculie onderscheiden. Hieronder wordt een aantal signalen bij kinderen in de basisschoolleeftijd genoemd die kunnen wijzen op.

Recht op inzage leerlingdossier - Ouders & Onderwij

 1. Ouders hebben recht op inzage in een leerlingdossier. Dit geldt niet voor werkaantekeningen van medewerkers van de Meerwaarde. Leerlingen tot 12 jaar: De ouders hebben het recht het dossier in te zien, de kinderen niet
 2. Voor een soepele overgang van vmbo naar mbo is er een doorlopende leerlijn vmbo-mbo 2 (VM2/vakmanschapsroute). Hierbij zijn de bovenbouw van de basisberoepsgerichte leerweg en het mbo niveau 2 samengevoegd. Kern, profiel en keuze in het vmbo Vanaf 2015 bestaat het beroepsgerichte programma in het vmbo uit kern, profiel en keuze
 3. istratieve gegevens. Daarnaast worden in het leerlingdossier de ontwikkeling, het gedrag en de leerprestaties van een leerling vastgelegd
 4. De MBO instelling levert een beperkte set van gegevens aan aan het CJP voor de MBO Card. Daarbij is de instelling dus verwerkingsverantwoordelijke en het CJP de verwerker. Tegelijk bieden deze modules mogelijkheden om leerlingdossiers aan elkaar over te dragen

Inzien van het schoolwerk van uw kind - Ouders & Onderwij

Het Protocol Dyslexie mbo (2017) is een herziening van het protocol uit 2010. Het protocol is geactualiseerd waardoor het aansluit bij het huidige onderwijs in het mbo en de geldende wet- en regelgeving. Het bevat richtlijnen voor signalering, diagnosticering en begeleiding van studenten met leesproblemen en/of dyslexie in het mbo We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse

Onderwijskundig rapport Onderwijsgeschille

Je kent ze wellicht van de MBO•krant: de cartoon van Cabaret in het Onderwijs. Dit gezelschap heeft een eigen manier om lastige thema's te belichten: de gulle lach. Een interview met een van de mensen achter Cabaret in het Onderwijs, Lees verde Beoordeling leerlingdossier (leesdossier) Op basis van het volledige dossier wordt beoordeeld of uw zoon of dochter in aanmerking komt voor een dyslexieonderzoek. U ontvangt per brief de uitslag van deze beoordeling. Als blijkt dat uw kind niet in aanmerking komt voor een onderzoek, ontvangt u een brief met de argumentatie voor deze afwijzing Bewaartermijn Leerlingdossier Administratie Rechten. Scholen moeten zich aan strenge regels houden bij het verwerken van persoonsgegevens. In wet- en regelgeving is ook bepaald hoe lang scholen het leerlingdossier, examens en toetsen mogen bewaren. Concept begrippenkader examinering mbo

Bewaartermijn van leerlingdossiers en toetsen - Ouders

U kunt de gekregen informatie dus niet zomaar aan het leerlingdossier toevoegen, maar zult altijd eerst moeten onderzoeken of er wel een grondslag vanuit de AVG gebruikt kan worden om de persoonsgegevens op te slaan De leerkracht is de enige die in het leerlingdossier werkt. Wanneer er sprake is van een duobaan krijgen beide leerkrachten toegang tot de gegevens van die groep. Zij moeten goed duidelijk kunnen maken waar de verschillen in opvattingen zitten over de betreffende leerling en moeten wel goed afstemmen hoe de plannen eruit gaan zien Centrale toetsen en examens; Cito en de wettelijke taak; Centrale examens vwo, havo, vmbo Interessante informatie voor leerlingen en docenten. Inclusief oude examens ter voorbereiding. Centrale examens mbo Voorbereidingsmateriaal voor de examens rekenen, Nederlands en Engels; Centrale Eindtoets basisonderwijs Informatie voor leerkrachten; Direct naa Lees alles over de rekentoets vo: brochure Kaders rekentoets vo, afnameperiodes, veelgestelde vragen, activiteitenplanning Op deze pagina lees je meer over de aanmelding van je kind of leerling voor dyslexieonderzoek bij Driestar educatief. Ook kan op deze pagina het leerlingdossier ingestuurd worden

Protocol Dyslexie mbo Het Protocol Dyslexie mbo (2017) is een herziening van het protocol uit 2010. Het protocol is geactualiseerd waardoor het aansluit bij het huidige Nieuwe versies Leidraad, Handreiking en Leerlingdossier beschikbaar In het. Gaat een kind van de basisschool over naar het voortgezet onderwijs dan is een goede overdracht zeer belangrijk. Dat gebeurt tijdens een overdrachtsgesprek en door het overdragen van het leerlingdossier. Het OPP is hiervan een onderdeel en geeft onze zorgcoördinator en mentor een duidelijk beeld van de leerling die in zijn of haar klas komt Uitwisseling van deelnemersgegevens tussen systemen (en applicaties & tools) binnen een MBO-instelling. MBO Logistiek Proces Eindtoets PO . Afspraken gericht op de gegevensuitwisseling tussen leerlingadministratiesysteem en toetssysteem tbv de Verplichte Eindtoets PO. Afspraak over de inhoud van over te dragen leerlingdossiers

In dit artikel krijg je als leerkracht praktische tips over het omgaan met dyslexie in de klas. Belangrijk is vroege interventie en verslaglegging voor dyslexieverklaring 7.3.1 Leerlingen met ADHD 7.3.2 Leerlingen met autisme 7.3.3 Leerlingen met dyslexie 7.4.1 Leerlingdossiers getypeerd 7.4.2 Geen school is gelijk 7.4.3 Het drielijnenmodel 7.4.4 Zorgadviesteams in het mbo 7.4.5 Leren op lange termijn. 7.4 Ondersteuning vanuit de schoolorganisatie. 7.5 Reflectie. 8. Gesprekken op school. 8.1 Het gesprek onder de. AVG is een tijdrovende prioriteit en vaak ook een kopzorg. Hoe zorg je ervoor dat alle medewerkers veilig en bewust omgaan met persoonsgegevens? Hoe staat het er in jouw organisatie voor? Doe de scan. De CED-Groep staat voor je klaar In de Praktijk Marlou Janssen werken we gericht aan leerproblemen en dyslexie. Bij leerproblemen werken we met kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Marlou Janssen, gz-psycholoog, is de eindverantwoordelijke voor de door deze praktijk geleverde hulp Sinds 1 augustus 2012 kunnen deze leerlinggegevens gekoppeld worden aan het persoonsgebonden nummer. Ten onrechte wordt vaak aan ouders onvoldoende of helemaal geen inzage in het leerlingdossier verleend. Alles wat u moet weten over het leerlingdossier en de inzagerechten kunt u vinden op de site van het College Bescherming Persoonsgegevens

Geschillencommissie passend onderwijs: leerling moetWMS Congres | Onderwijsgeschillen

Kan ik zonder diploma van havo of vwo naar het mbo? - OC

 1. 16 3.3 Het leerlingdossier Het leerlingdossier bevat de systematisch geordende verzameling van feiten en gegevens over een leerling. Het gaat om inschrijfgegevens, gegevens van de basisschool, informatie van de ouders, rapportcijfers, verslagen van besprekingen met docenten, ouders en externe instanties, onderzoeksgegevens, handelingsplannen, remedial teaching, trainingen en dergelijke
 2. Het leerlingdossier kan dus ook bijzondere persoonsgegevens bevatten, bijvoorbeeld over de gezondheid van uw kind. Dit mag alleen als het in het belang is van uw kind. Wij gaan daarom extra zorgvuldig om met deze gegevens
 3. Tien ict-projecten uit het onderwijs, waaronder twee uit het mbo, dingen mee naar de Computable Award in de categorie Onderwijs. De uiteindelijke winnaar wordt op 29 oktober 2019 bekendgemaakt. Kanshebbers zijn projecten van onder andere de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Lees verde
 4. Sociaal Team Asten zorg en ondersteuning gemeente Asten. Wmo, hulp huishouding, bijstand, jeugd. Telefoonnummer (0493)671 234. E-mail sociaalteam@asten.n
 5. g (Onderwijs > Leerlingdossiers > Ontwikkelingsperspectief). Opmerkingen Hier kunt u eventueel een aantekening toevoegen aan deze uitschrijving
 6. PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of schade als gevolg van het gebruik van dit document. leerlingdossiers mogen pas verwijderd worden als de bewaartermijn verstreken is

Welkom op de website van Uitgeverij Nauta en Giesing. Op de website is alles te vinden over de uitgave 'Leerlingen met een specifieke hulpvraag' Onderwijskundig rapport MBO. voor aanmelding bij de Commissie van Indicatie (CvI) cluster 4. versie 20060304. Leerlingdossier ONL Dyslexie Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie Bestemd voor school / intern begeleider Voor wij een aanmelding in behandeling nemen,. Over Rovict. Rovict is een ICT-dienstverlener die zich richt op het onderwijs. Dat doet Rovict in het PO en VO met eigen producten en dienstverlening

Tegenwoordig wordt deze manier van opleiden ook aangeduid met de term mbo-dagonderwijs. Bolognaverklaring (in NL+VL) Beginselverklaring over het creëren van een Europese ruimte voor hoger onderwijs. De verklaring werd op 19 juni 1999 ondertekend door 29 Europese ministers van Onderwijs in de Italiaanse stad Bologna 2010-2011 2 Leer- en begeleidingsgegevens Aan de orde is de behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet

Wat is de bewaartermijn van leerlinggegevens? - OC

School moet zich neutraal opstellen in eenmr

Bewaartermijn archiefbescheiden toekennen diploma's

Sluitingsdagen Onderwijsgeschillen in decemberAVG en klachten over privacy bij de LandelijkeFoto-impressie van het 10e WMS congres ‘Medezeggenschap enRevalidatie Friesland | Balans Digitaal
 • Bakker van Maanen Heemstede.
 • Monovisie laseren ervaringen.
 • Complete kinderkamer hoogslaper.
 • The Wave Trailer.
 • Dermatoloog Gent online afspraak.
 • Pallet lounge.
 • Blues Brothers 2000 cast.
 • Ongebluste kalk GAMMA.
 • Onderkin verwijderen Rotterdam.
 • Beatport monthly.
 • Tutsies.
 • Cowboylaarzen heren laag.
 • Slikproblemen stress.
 • Waluigi birthday.
 • Fotowinkel Amsterdam.
 • Levensvoorwaarden micro organismen.
 • Gadgets leerlingen.
 • Aantal kippen in België.
 • Van Eyck virtueel.
 • MS Fonds opzeggen.
 • Ontstoken nagelriem trekzalf.
 • Plattegrond Vakantiepark Mölke.
 • Openingstijden Mediapark Hilversum.
 • Eikenprocessierups verspreiding.
 • Gemotoriseerde deltavlieger kopen.
 • Maikenshof Groeps en Vergaderaccommodatie.
 • Steiger keuringsformulier.
 • Baby en dreumes combineren.
 • Vruchtbaarheidstest Kruidvat.
 • Nino den Brave.
 • Perrigo Nederland.
 • Kun je ziek worden van een lijk.
 • Zwartberg Zoo.
 • Braakneigingen ochtend.
 • Notenkraker Wikipedia.
 • Pakistan geloof.
 • Salmiakpoeder Jamin.
 • Wat is Epsom zout.
 • Wat vinden ouderen van zorgtechnologie.
 • Elektronisch voorschrijven.
 • Flip in Hair Amsterdam.