Home

Fosfaatrechten per koe

Fosfaatrechten kosten tot € 8.400 per koe. De huidige prijs voor fosfaatrechten bedraagt € 175 tot € 200 per kilo. Dat meldt DLV Advies. Uitgaande van een koe met een productie van 8.500 kilo melk, goed voor 42 kilo fosfaat, gaat het om een investering van € 7.350 tot € 8.400 per koe In het fosfaatrechtenstelsel van 2018 gaat het om kilogrammen fosfaat, afhankelijk van de melkproductie per koe. Jongvee onder 1 jaar staat voor 9,6 kg fosfaat, het jongvee vanaf 1 jaar tot kalven staat voor 21,9 kg fosfaat. Voor melkvee geldt dat elke 250 kg melk per koe per jaar meer, 0,7 kg fosfaat extra oplevert Fosfaatexcretie. De fosfaatexcretie die voortkomt uit het aantal liters per koe/jaar is vastgesteld op basis van de forfaitaire normen, Stikstof- en fosfaatgetallen mest per melkkoe. De fosfaatproductie van jongvee is bepaald aan de van diergebonden forfaitaire gehalten. Beide tabellen kunt u hier downloaden Fosfaatrechten zijn het nieuwe Quotum nu. Koop/Leaserechten Transactie Hoeveelheid Vraagprijs Leverbaar Datum Views ; Detail Bij een melkproductieniveau van 9.500 kg zijn per koe inclusief jongvee, 53 kg fosfaatrechten nodig, een investering van 7.616 euro. Uit de tabel blijkt ook dat de hoeveelheid melk die per kg fosfaat wordt geproduceerd, varieert tussen 135 en ruim 180 kg melk en stijgt naarmate de melkproductie per koe hoger is

Fosfaatrechten kosten tot € 8

Fosfaatrechten zijn het nieuwe Quotum nu. Iedereen is welkom om hier zelf vraag en aanbod advertenties met Fosfaatrechten te plaatsen. Kijk voor meer nieuws en informatie over Fosfaatrechten op: Prikkebord Fosfaatrechten en Fosfaatrechten Startpagina. Kooprechten 100% leverbaar De eerste fosfaatrechten zijn verhandeld. Uit gesprekken met handelaren blijkt dat de prijs per kg fosfaat nu schommelt tussen de 90 en 110 euro per kilo fosfaat. Uitgaande van 43 kilo fosfaat per koe, betekent dit dat voor één koe 4000 tot 5000 euro aan fosfaatrechten nodig is 'Daarvoor heb je per koe 46,4 fosfaatrechten nodig, een investering van 8.350 euro', zegt hij. 'Ervan uitgaande dat de financiering in vijf jaar moet worden afgelost, zoals de Rabobank het wil, moet een veehouder 1.850 euro per jaar terugbetalen aan rente en aflossing Jij moet fosfaatrechten voor jongvee tot 1 jaar hebben wanneer het een kalf van een melk- of kalfkoe betreft. Het gaat in dat geval om jongvee dat deel uit gaat maken van de melkveehouderij of een vrouwelijk opfokkalf voor de vleesveehouderij

Voor één koe extra met jongvee wordt 54,3 kg fosfaatrechten aangekocht tegen een prijs van € 200 per kg fosfaatrecht. In totaal komt dit neer op € 10.860. Hiervoor wordt een lening aangegaan Fosfaat, fosfaatreductie, derogatie en fosfaatrechten zijn veelbesproken onderwerpen in de melkveehouderij, in dit dossier verzamelt Boerderij al het nieuws, achtergronden en opinies rondom deze onderwerpen Dat is een onderbezetting van 20%. Bij een productie van 9.000 liter per koe en een melkprijs van 35 cent scheelt dat € 126.000 omzet. Bij een saldo van 20 cent - als de variabele kosten 15 cent per liter bedragen - loopt de ondernemer dus € 72.000 saldo mis op jaarbasis

Met een fosfaatprijs van € 160 lijken de kosten van de rechten lager te zijn dan die van de extra opbrengst door de extra koeien. Stel een melkveebedrijf heeft een stal voor 200 stuks melkvee en er zijn rechten voor 160 melkkoeien. Dat is een onderbezetting van 20% De prijs van fosfaatrechten is de laatste maand opgelopen van net boven de 200 euro tot meer dan 230 euro per kilo fosfaat.Omgerekend naar de benodigde 43 tot 45 kilo fosfaat per koe betekent dat een investering van circa 10.000 euro om een koe extra te kunnen melken.De prijsstijging is het gevolg van een combinatie van factoren, volgens specialist Richard Roddenhof van Interfarms Uitgaande van een fosfaatproductie van 40 kilo per koe per jaar, gaat het om 8.000 euro per koe. Een relatief klein bedrijf met 50 koeien, dat de dieren van de hand wil doen en de bijbehorende fosfaatrechten wil verkopen, mag in dat geval rekenen op een opbrengst van 400.000 euro

Alles over het fosfaatrechtenstelsel 2018 - Melkveebedrijf

Er zijn fosfaatrechten terechtgekomen bij bedrijven die deze niet nodig hadden. Om ervoor te zorgen dat je volledig op de hoogte bent, neem ik dit per diercategorie met je door. ontbreken van aanwijzingen dat een koe gehouden werd met als doel melkproductie,. Per half december zijn deze wijzigingen doorgevoerd in CRV FosfaatPlanner. >1jr (102) zijn overgenomen in CRV FosfaatPlanner. Met behulp van deze dieraantallen (en de gemiddelde melkproductie per koe) wordt de forfaitaire fosfaatproductie berekend. Voor fokstieren in de vleesveehouderij zijn geen fosfaatrechten nodig Fosfaatrechten verkopen omdat u aan het afbouwen bent, het bedrijf gestaakt hebt of omdat u simpelweg fosfaatrechten over hebt? Wij denken met u mee welke opties er zijn. Dit kan bijvoorbeeld verkoop, huurkoop of een samenwerking zijn. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden. Mochten we overgaan tot verkoop, dan begeleiden we het gehele proces

Om 5 melkkoeien extra te houden is dan een verlaging van het vervangingspercentage noodzakelijk van: 5 x 1,37 = 6,9% Deze maatregel geeft bij een bedrijf met een melkproductie van 9000 liter per koe een extra cash-flow van 5 x 9000 x 0,3 = 13.500 Euro De fosfaatrechten hebben in de praktijk de focus verlegd van 'per kg melk' richting 'per koe'. Het is belangrijk om - naast een goede melkprijs - een hoge opbrengst per koe te realiseren. De 25% bedrijven met de hoogste melk-opbrengst per koe realiseren een opbrengst van € 3.911 per koe tegen een gemiddelde van € 3.390 (tabel 1)

Melkproductie per koe. Stel dat een bedrijf 5.000 kg fosfaatrechten heeft. Deze kunnen gebruikt worden voor het houden van melkvee of jongvee. Voor kalveren is 9,6 kg fosfaat nodig, voor pinken 21,9 kg fosfaat en voor de melkkoeien hangt het af van de melkproductie per koe. Zie onderstaande tabel 9.000 kg melk per koe, saldo €31,90 per kg fosfaat. In situatie A zien we de uitgangssituatie met een melkproductie per koe van 9.000 kg per koe. Met een jongveebezetting van 60% betekent dit 142 melkkoeien. Met 8 kg krachtvoer per koe per dag wordt er 29 kg brok per 100 kg melk gevoerd. Dit geeft 9,7 cent krachtvoerkosten per kg melk Bij een melkproductie van circa 8.500 kilogram per koe, zonder aanvullende jongveebezetting, bedragen de extra kosten voor de financiering van fosfaatrechten circa € 0,13 per kilogram melk (zie Figuur 5). Na aftrek van de rentekosten kan dit bedrag na belastingen teruglopen tot ongeveer € 0,125 per kilogram melk Elke 250 kg melk per koe per jaar meer, levert 0,7 kg aan extra fosfaatproductie op. Gaat de productie bijvoorbeeld van 8.125 naar 8.400 kg melk? Dan produceert uw koe op papier 0,7 kg fosfaat meer. De melkproductie is op basis van 'kale' melk, waarbij de vet- en eiwitgehaltes dus geen rol spelen

Fosfaatrechten kunnen forfaitair, dan wel bedrijfsspecifiek worden ingevuld. Bij een bedrijfsspecifieke invulling krijgt de melkveehouder de mogelijkheid aan te tonen dat op zijn bedrijf de excretie per koe lager is dan de gemiddelde waarde. Wordt gekozen voor deze bedrijfsspecifieke variant,. Vaak wordt de investering teruggerekend per koe en vergeleken met de aanschaf van melkquotum. Deze vergelijking gaat echter niet op, omdat er nu ook voor jongvee (fosfaat)rechten nodig zijn. Dit betekent dat u per koe, afhankelijk van uw (gewenste) jongveebezetting, ook nog 15 tot 30 kg fosfaatrechten nodig hebt voor uw jongvee Terwijl op dit moment een fosfaatexcretie van 49,3 kilo fosfaat per koe geldt. Bedrijven die in het peiljaar 2015 een gemiddelde productie hadden boven de 11.124 kilo melk per koe, hebben vanaf 2020 (zonder dat hun bedrijfsvoering is gewijzigd) ten opzichte van hun oorspronkelijke fosfaatrechtenbeschikking, een fosfaatrechten tekort Indien het er naar uitziet dat de fosfaatrechten waarschijnlijk worden overschreden, is het verlagen van de melkproductie een optie wanneer u daarmee in een lagere fosfaatklasse komt. Door een lagere fosfaatklasse heeft u ca. 0,7 kg fosfaatrecht per koe minder nodig

Fosfaatrechten calculator geeft inzicht in fosfaatrechten

 1. Als voor deze extra koe geïnvesteerd moet worden in fosfaatrechten en of extra arbeid ingehuurd moet worden, nemen de kosten verder toe en is het rendement zeer beperkt of zelfs flink negatief. In ons voorbeeld bedragen de kosten voor aankoop van fosfaatrechten (afschrijving + rente) € 1.035,- per koe (gedurende 10 jaar)
 2. Aantal fosfaatrechten Het aantal fosfaatrechten wordt berekend aan de hand van de forfaitaire fosfaatproductie van de diercategorieën 100, 101 en 102 op 2 juli 2015. Bij niet-grondgebonden bedrijven worden deze fosfaatrechten met maximaal 8,3% gekort, afhankelijk van de 'mate van grondgebondenheid'
 3. De overheid heeft besloten dat voor jongvee dat niet bestemd is om later een zoogkoe te worden geen fosfaatrechten nodig zijn. Deze dieren mogen in vleesvee categorieën gezet worden. Zo'n wijziging kan doorgevoerd op het scherm 'individueel dier'. U kunt het levensdoel wijzigen naar 'Vlees'
 4. Nederland kent sinds 2017 een fosfaatrechtenstelsel. Melkveehouders moeten voor elke koe fosfaatrechten hebben. Het systeem is bedoeld om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Bij de..
 5. Het fosfaatrechtenstelsel houdt in dat een melkveehouder niet meer fosfaat mag produceren dan overeenkomt met de aan het bedrijf toegekende fosfaatrechten. De fosfaatrechten zijn op grond van het wetsvoorstel verhandelbaar. Het wetsvoorstel regelt dat bij iederetransactie 10% van de overgedragen rechten vervalt

Quotum.nu - Overzicht actuele fosfaatrecht advertentie

 1. In de fosfaatreductieregeling is een melkkoe één GVE. In het stelsel van fosfaatrechten bepaalt de melkproductie per koe de fosfaatproductie per koe (op basis van tabel 6 van RVO, meststoffenwet). Dit betekent dat een hogere melkproductie per koe als in 2015 tot een hogere fosfaatproductie leidt
 2. Er wordt thans gerekend met een prijs van zo'n 200 euro per kilo fosfaat. Uitgaande van een fosfaatproductie van 40 kilo per koe per jaar, gaat het om 8.000 euro per koe
 3. Fosfaatrechten kosten gemiddeld 10 koeien . 7 Februari 2018 - Herma van den Pol. Forfaitair produceren de koeien gemiddeld 43 kilo fosfaat per koe. Een pink geldt als 21,9 kilo en een kalf is 9,6 kilo. Wat inhoudt dat een koe gelijk staat aan bijna 2 pinken of meer dan 4 kalveren
 4. der fytase geproduceerd, waardoor er
 5. Begin januari 2018 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het fosfaatrecht voor melkveebedrijven vastgesteld. Daarbij was de definitie van melkvee in artikel 1 lid 1 onder kk Meststoffenwet richtinggevend. Toch zijn er fosfaatrechten terechtgekomen bij bedrijven die deze volgens de Minister niet nodig hadden
 6. Een gemiddeld bedrijf van 100 koeien met een vervangingspercentage van 25% en een gemiddelde jaarproductie van 10.000 kg per koe produceert circa 5400 kg fosfaat. Wanneer dit bedrijf 10% meer melk zou willen produceren bij gelijkblijvende productie per koe, zou er dus 540 kg fosfaat aangekocht moeten worden om de gewenste 1,1 miljoen kg melk te produceren
 7. Fosfaatrechten Holstein-Friesian Melkproductie 6 september 2018 Zelfzuivelaars vormen een aparte categorie melkveebedrijven. In het fosfaatrechtenstelsel worden zij afzonderlijk behandeld omdat op deze bedrijven de melkproductie per koe niet goed bekend is. Dit geldt voor de referentiedatum van 2 juli 2015 en ook in de huidige situatie

Per staffel betekent dit een verhoging van de fosfaatproductie van 0,7 tot 0,8 kg per koe en in de laatste staffel zelfs 1,5 kg per koe. Ook de stikstofproductie zal dan hoger zijn. Dit heeft gevolgen voor de fosfaatrechten en kan ook gevolgen hebben voor de overige onderdelen van de 'Meststoffenwet' Gemiddelde melkproductie (kg) per koe/jaar; Fosfaatrechten kopen en verkopen. Melkveehouders kunnen fosfaatrechten onderling aan elkaar overdragen via (ver)koop of (ver)lease. Zowel bij koop als lease van fosfaatrechten geldt op dit moment een afroming van 20%. De overdracht verloopt rechtstreeks,. Vanaf 1 januari 2018 mag u namelijk met bedrijfsmatig gehouden vleesvee niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u in bezit heeft. We zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwste wetgeving en kunnen u dus goed adviseren in bijvoorbeeld hoeveel fosfaatrechten u per koe nodig heeft. Fosfaatrechten kope Blader door de advertenties, vind fosfaatrechten en plaats een bod. Voor verkopers. Plaats gemakkelijk een advertentie en ontvang biedingen. Geen tussenkomst derden. Derden kunnen wel vraag en aanbod bekijken maar kunnen geen biedingen doen. Maar €350,- per transactie

Het toe te kennen aantal fosfaatrechten is tevens gebaseerd op de melkproductie per koe in het peiljaar 2015. Vanaf het moment dat fosfaatrechten zijn ingevoerd moet je je als melkveehouder en zoogkoeienhouder houden aan het aantal fosfaatrechten Fosfaatrechten. Zo moet een melkveehouderijbedrijf sinds 2018 beschikken over zogenaamde productierechten, meestal aangeduid als fosfaatrechten. Via de marktwerking is de prijs van deze rechten inmiddels opgelopen tot een bedrag van € 7.500,- tot € 10.000,- per koe De vraag hoeveel fosfaatrechten een melkveebedrijf zal verkrijgen, wordt vanaf 2016 beoordeeld naar de peildatum 2 juli 2015 (datum brief staatssecretaris), waarbij dan wordt gekeken naar het gemiddeld aantal gehouden stuks melkvee in het referentiejaar 2014 en de op de gemiddelde melkproductie per koe gebaseerde forfaitaire fosfaatexcretie zoals deze volgt uit de Meststoffenwet

Melkproductie per koe berekend door: melkproductie geheel 2015 gedeeld door melkkoeien gemiddeld aanwezig in 2015. Oppervlakte grond in gebruik in 2015 volgens GDI opgave 2015. Fosfaatklasse grond (PAL en PW) zoals vanuit grondonderzoek bekend. Inmiddels heeft u van de RVO (zie mijn RVO) informatie ontvangen inzake deze registratie Prijs fosfaatrecht rond de 5.000 euro per koe. De handel in fosfaatrechten komt al op gang. Verschillende handelaren melden al transacties, waarbij de prijs per koe rond de 5.000 euro ligt. Ids Schaap van Fosfaatrecht.nu is een van de handelaren die al bemiddeling aanbiedt in fosfaatrechten per koe van 8500 kg melk met een vetpercentage van 4,34%. In tabel 1 staat Uitgaande van een prijs voor fosfaatrechten van €100,- per kg fosfaat, neemt de waarde van een gemiddeld melkveebedrijf met ca. 90 melkkoeien toe met bijna een half miljoen euro

Als u meer koeien wilt melken of de productie per koe stijgt, heeft u mogelijk meer fosfaatrechten nodig. Hoeveel dat er zijn kunt u uitrekenen op basis van de fosfaatexcretie van de verschillende diercategorieën op uw bedrijf. Bij melkkoeien is dat afhankelijk van de gemiddelde melkproductie. Deze vindt u in tabel 6A. op de website van de RVO Daarnaast is er een kans dat op het moment dat de melkproductie lager uitvalt dan de eerder genoemde 10.624 kilo, er vanaf 2020 gerekend mag worden met lagere mestproductienormen per koe. Dit is wel onder de voorwaarde dat het aantal fosfaatrechten ónder het vastgestelde plafond blijft De verandering in de manier van meten betekent voor veehouders dat zij meer fosfaatrechten nodig hebben om hetzelfde aantal melkkoeien te kunnen blijven melken. Jeroen van den Hengel van Alfa Accountants geeft aan dat dat de productie met 0,7 tot 0,8 kilo per koe toeneemt, wanneer een bedrijf in een hogere melkproductieklasse terecht komt

Investering fosfaatrechten - kijk wat je over houdt

Fosfaatrechten.nl - Vraag en aanbod van Fosfaatrechten

Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke realiseren in 2017 een gemiddelde melkproductie per koe van ruim 9000 kg melk. In 2015 lag de productie ruim 400 kg melk/koe lager. Door de productieverhoging is gemiddeld een extra krimp van bijna 3 koeien (inclusief bijbehorend jongvee) nodig om binnen de grenzen van de fosfaatrechten te blijven. Deze krimp komt bovenop de generieke korting (gemiddeld 10. De redactie is bezig met een onderzoek naar hoe melkboeren in 2015 fosfaatrechten hebben gekregen. Die rechten kregen de agrariërs gratis en die zijn inmiddels duizenden euro's per koe waard Elke zelfzuivelaar die een beschikking heeft ontvangen met betrekking tot de fosfaatrechten met een hoger getal dan de forfaitaire norm (39,1 kg fosfaat per koe) en meer dan 50% verwerkt moet vanaf 2015 rekenen met de normen voor de zelfzuivelaars en die betreffen 7.500 kg melk per koe, hetgeen overeenkomt met 39,1 kg fosfaat De meest 'oneerlijke' wijziging is dat vetweiers tot een jaar na afkalveren ook melkkoeien zijn waar fosfaatrechten voor nodig zijn. Tevens zouden ze dan op papier net zoveel mest produceren als een melkkoe? En zelfzuivelaars hebben 2,6 kg fosfaat per koe meer nodig omdat ze op een hogere fosfaatproductie gezet worden

Hogere levensproductie levert €420 per koe op - BoerderijLeren van hoge melkgift per koe in Israël

De fosfaatrechten zullen naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2017 worden ingevoerd. Er is een wetsvoorstel in voorbereiding, waarover zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer nog dienen te oordelen. De tijd hiervoor is echter beperkt. Vanaf de invoering kunnen de fosfaatrechten worden overgedragen binnen de melkveesector Ook voor natuurterrein worden fosfaatrechten beschikbaar gesteld, afhankelijk van de inrichting 20 tot 70 kg per hectare. Dat blijkt uit een door RVO afgegeven fosfaatrechtenbeschikking die V-focus in handen krijgt. Het aantal fosfaatrechten (in kg fosfaat) dat is afgegeven is even groot als de fosfaatplaatsruimte op de grond Fosfaat.nu is de eerste onafhankelijke plaats waar vraag en aanbod van fosfaatovereenkomsten bij elkaar kome sel van fosfaatrechten', verwoordt Keurentjes het diplo-matiek. 'Veel veehouders geven aan dat ze fosfaatrech-ten willen kopen, maar de vraag lijkt vele malen groter dan het aanbod', aldus de voorzitter. melkproductie (in kilogrammen melk per koe per jaar) fosfaat- excretie (kg) < 5.624 32,4 5.625 - 5.874 34,0 5.875 - 6.124 34,8 6.125 - 6.

Actuele prijzen fosfaatrechten Fosfaatrecht

 1. Kosten fosfaatrechten : € 5000,- per koe Fosfaatproductie/koe/jaar: 45 kg Wanneer het rundveeplafond van +/- 85 miljoen kg Fosfaat gekort moet worden met gemiddeld 6 % (tussen de 4 en 8 % schrijven ze over) dan kom je uit op zo'n 5,1 miljoen kg fosfaat
 2. Sinds begin dit jaar moeten Nederlandse boeren die hun veestapel willen uitbreiden betalen voor fosfaatrechten, die worden uitgedrukt in kilo's en worden afgerekend per dier. Een koe poept 40 kilo fosfaat uit in een jaar, wat neerkomt op 8000 euro fosfaatrechten per koe per jaar
 3. Nederland kent sinds 2017 een fosfaatrechtenstelsel. Melkveehouders moeten voor elke koe fosfaatrechten hebben. Het systeem is bedoeld om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken

Het fosfaat dat de koe produceert wordt in de vorm van koeienpoep weer over het afgegraasde grasland verspreid. Met behulp van dit fosfaat groeit er nieuw gras dat weer in de koe terechtkomt. - Saldo koe (per jaar) - Totale saldo (per jaar, uitgaand van 2 juli 2015) - Totale saldo (eerste jaar met extra koeien) - Totale saldo (per vervolgend jaar) Met deze gegevens, de fosfaatrechten nu (incl. BEX-voordeel) en de marktprijs van fosfaatrechten, worden weer de volgende gegevens berekend: - Fosfaatrecht per.

'Prijs fosfaatrecht bij rechtstreekse handel tientjes

Praktisch gezien is hierbij de bovengrens vooral van belang. Op dit moment is het zo dat bij een melkproductie van 10.625 kg/jaar of meer de fosfaatproductie per koe 49,3 kg bedraagt. Als de staffeling verlengd wordt zou het dus kunnen zijn dat de fosfaatproductie per koe kan stijgen tot bijvoorbeeld 50 kg De koper van een fosfaatrecht moet dus zelf agrariër zijn en beschikken over een registratienummer bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De wetgever wil het totaal aantal fosfaatrechten verminderen. Daarom bepaalt de wet dat bij iedere overdracht van extra fosfaatrechten, een korting van 20% op de aangekochte rechten plaatsvindt inhouden. Daardoor daalt het aantal fosfaatrechten dat een melkveehouder per koe nodig heeft. Melkveehouders kunnen dan met hetzelfde aantal fosfaatrechten meer melkvee gaan houden. Als dit wordt gedaan zal de werkelijke fosfaat- en stikstofproductie toenemen, met het risico dat zich een overschrijding van de plafonds kan voordoen. Dat wil i De kwestie draait om fosfaatrechten, die boeren sinds begin dit jaar moeten kopen voor koeien die, grofgezegd, worden gehouden voor melk of om kalveren te krijgen. Per koe moet betaald worden voor..

Fosfaatrechten kopen of verkopen? Actuele prijzen + nieuw

Kunt u aangeven hoe wordt omgegaan met de situatie waarin een zelfzuivelaar met hoogproductieve koeien die gekort is in de fosfaatrechten (op basis van de eerste beschikking op 2 juli 2015 bijvoorbeeld 43 kilogram fosfaat per koe en bij de forfaitaire norm teruggevallen naar 39,1 kilogram fosfaat per koe), in enig jaar minder dan 50% van het op het eigen bedrijf geproduceerde melk verwerkt tot. Fosfaatrechten zijn een poep- en piesbelasting voor koeien. Ze werden ingevoerd om boeren te dwingen zich aan milieuwetgeving te houden. Dat doen ze niet vrijwillig omdat ze van elkaar niet weten hoeveel milieubelasting elkaars koeien veroorzaken De hoeveelheid fosfaatrechten worden gebaseerd op het aantal stuks melkkoeien en jongvee (dieren in de categorieën 100,101 en 102, zijnde melkvee en jongvee voor de melkveehouderij en overig vleesvee) op 2 juli 2015, de gemiddelde melkproductie per koe en het forfait voor fosfaatproductie uit de Meststoffenwet (Tabel 6 RVO)

Voor iedere koe moeten ze fosfaatrechten kopen. Een melkkoe telt als 1 koe. Een koe die nog geen melk geeft, telt als 0,5 koe. Door kalfjes van jonge koeien bij oudere melkgevende koeien te.. Als je met 60 koeien 850.000 liter melk per robot melkt dan zijn fosfaatrechten niet het probleem als je er 1.000.000 liter mee wilt melken. Dan kan gewoon de productie per koe omhoog zonder fosfaatrechten te kopen. Rare gedachten van de man die zelf om het landelijk gemiddelde melkt

Waarom heeft NAJK ingezet op fosfaatrechten in plaats van dierrechten? NAJK heeft gekozen voor een systeem waarbinnen ondernemerschap en verbeteren van prestaties zich loont. De toekenning van rechten gebeurt wel op basis van de zogenaamde forfaits, waarbij productie per koe en het aantal dieren leidend is Omdat de Nederlandse mestproductie omlaag moet, vindt bij iedere transactie een afroming van tien procent plaats. Uitgaande van een gemiddelde fosfaatproductie van 40 kilo per koe per jaar, heeft een veehouder met 100 koeien voor 4.000 kilo aan fosfaatrechten Fosfaatrechten € 183 per kg Melkquota per kg vet 24 jan 11€ 20,00 25 okt [12 € 10,60 19 nov [14 € 5,90 Fosfaatrechten per koe 183 * 43.5 = € 7.960 + bedrag voor jongvee Z11 € 20 = € 8.100 Z12 € 10,60 = € 4.293 Z14 € 5,90 = € 2.389 Melkquota per koe Berekeningen met Melk€fficiënt geven aan dat, door een 5% lager vervangingspercentage en een 5% hogere productie per koe, de melkproductie per kg fosfaat stijgt. Dit betekent voor een bedrijf met 100 koeien en 8.500 kg melk/koe, een extra productieruimte van 60.000 kg melk zonder dat daar extra grond, VVO's of fosfaatrechten voor nodig zijn Zij verzoekt bij de berekening van het aantal fosfaatrechten 9 juni 2014 als alternatieve peildatum te hanteren voor het aantal dieren en daarnaast te rekenen met de gemiddelde melkproductie per koe over de maanden oktober 2013 tot en met september 2014

Video: Quotum.nu - Quotum.nu, de online marktplaats voor handel ..

Fosfaatrechten verkocht voor 4000 tot 5000 euro per koe

Fosfaatrechten worden net als varkens- en pluimveerechten verhandelbaar. Afhankelijk van de dieraantallen op 2 juli 2015 en de gemiddelde melkproductie per koe in 2015 worden de rechten vastgesteld en zal er een generieke korting plaatsvinden waarvan de hoogte nog niet bekend is Gaat hij daaroverheen, dan heeft hij fosfaatrechten nodig. Dat kan gaan om het aantal dieren dat hij meer heeft dan op de peildatum 2 juli 2015, wanneer de melkproductie per koe is gestegen, of wanneer hij zijn korting wil terugkopen die met de ingang van het stelsel is doorgevoerd, begint NVM A&LV-makelaar Albert de Koning het gesprek paling van het aantal fosfaatrechten. Het aantal fosfaatrechten wordt berekend op basis van de forfaitaire fosfaatproductíe. Bij melkkoeien wordt daarbij gerekend met de gemiddelde melkproductie per koe over het gehele jaar 2015. RVO.nl ontvangt de gegevens over de melkproductie van de zuivelfabrie-ken. Een veehouder mag aantonen dat de totale. komsten zijn fosfaatrechten straks enkele duizenden euro's per koe waard. Er is dus een groot financieel belang voor beide partijen. Het pro-bleem is dat hierover in het wetsvoor-stel over fosfaatrechten (nog) geen regeling is opgenomen. Een vergelij-king met andere productiebeperken-de of bedrijfsspecifieke rechten ligt daarom voor de hand

'Fosfaatrechten kopen loont niet' - Nieuwe Oogs

Home; Login Nieuwsarchief. Login. wachtwoord vergeten Het aantal melkvee dat gehouden mag worden in 2018 is mede afhankelijk van de te verwachten melkproductie per koe in 2018. Naarmate deze hoger is, zal de excretie per koe ook hoger zijn waardoor de fosfaatrechten met minder koeien worden vol gemolken. Klik hier voor een voorbeeldberekening van de AR Rekentool. Kortingspercentag Melkproductie per koe 2015; Eventuele korting (4-8%) op de referentieproductie zal per 1 januari 2018 ingaan. Van de fosfaatrechten verhandeld tussen 1 januari 2017 en 1 juli 2017 zal 10% worden afgeroomd om de generieke korting te doen verlagen. Hierin worden grondgebondenbedrijven (deels) ontzien Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke realiseren in 2017 een gemiddelde melkproductie per koe van ruim 9000 kg melk. In 2015 lag de productie ruim 400 kg melk/koe lager. Door de productieverhoging is gemiddeld een extra krimp van bijna 3 koeien (inclusief bijbehorend jongvee) nodig om binnen de grenzen van de fosfaatrechten te blijven

Voorkom hittestress bij melkvee - Rendement uit Eigenvoer

Veelgestelde vragen - Fosfaatrechten

per jaar voor diercategorie 101 en 21,9 kg voor dierca-tegorie 102. Bij melk- en kalfkoeien (cat. 100) varieert de fosfaatproductie van 32,4 (melkproductie lager dan 5.624 kg per koe) tot 49,3 (productie per koe hoger dan 10.624 kg). Generieke korting Bij de toekenning van fosfaatrechten vindt een gene-rieke korting van 8,3% plaats Daarom grijpt de overheid opnieuw in. De melkveestapel moet met 4 tot 8 procent inkrimpen. Boeren die nog wel willen uitbreiden, moeten vanaf volgend jaar voor elke extra koe fosfaatrechten kopen. Hoeveel die gaan kosten is nog niet duidelijk; schattingen lopen uiteen van 3000 tot wel 10.000 euro per koe Wat is mogelijk binnen de toegekende hoeveelheid fosfaatrechten? Daarbij zijn diverse factoren van belang, zoals: aantal melkkoeien ; geproduceerde of geleverde melk ; melkproductie per koe ; fosfaatproductieklasse ; benutbare fosfaatrechten in 2018 (na handel, verkoop of aankoop van fosfaatrechten) Voorkom een boete (of erger!

Vet en eiwit per kilo fosfaat bruikbaar als mpr-kengetal25 koeien erbij in afwachting van fosfaatrechtenDertig procent extra melk met hetzelfde fosfaat | VeeteeltOver de grens! Tsjechische melkveehouderij is grootschalig
 • Miranda Cosgrove imdb.
 • Hoeveel Neon tetra in aquarium.
 • Wegwerkzaamheden Almere 2020.
 • Denkspeelgoed kat zelf maken.
 • House of Lords UK.
 • PAW patrol: ready race rescue.
 • Sleutelhanger dames leer.
 • Olie bijvullen Peugeot 206.
 • Ballettermen wiki.
 • Buitenboordmotor 15 pk met afstandsbediening.
 • Houten lachende Boeddha.
 • Free actions for photoshop elements 2018.
 • Taxatie oldtimer auto.
 • Trein naar Königsleiten.
 • Handelsonderneming en Dienstverlening.
 • Kinder koekoeksklok.
 • Photo library WordPress.
 • AirPort Express specs.
 • Varo kluis code veranderen.
 • Selkirk Rex kitten for sale.
 • Similaun beklimmen.
 • Hop in volière.
 • Thema gevoelens Juf Marijke.
 • Windows spotlight doesn't change.
 • Smeris seizoen 6 gemist.
 • Puppy Linux.
 • PVC jaloezieën badkamer.
 • Zoroastrisme betekenis.
 • Pissebed Italiaans.
 • The Dream Nivea.
 • Oldtimer arrangement.
 • Magisk root android 7.
 • Bellerophon (ship).
 • Kweekkas Welkoop.
 • Bachelor bouw afstandsonderwijs.
 • Banketbakker Rotterdam Kralingen.
 • Dwergmispel vogels.
 • Holland and barrett Ireland.
 • Werkende Wijvenplan.
 • Smiths Food Group.
 • Laarzen schachtwijdte XL.